Anvendt Kemi 1 C/B

Anvendt Kemi 1 er første bind af et system, der dækker C-A-niveauet i kemi. Bogen arbejder målrettet med det, kemien bruges til: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund. 

I Anvendt Kemi 1 behandles – foruden kemisk sprog, kemiske beregninger og kemiske forbindelser – også syre/base-kemi, redoxprocesser og den indledende del af organisk kemi. 

Systemet er oprindeligt skrevet til det tekniske gymnasium – htx – men er efterfølgende tilpasset de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på htx samt hf (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i begge uddannelser.

Ideen til denne bog opstod i forbindelse med gymnasiereformen i 2004. På det tidspunkt manglede der noget undervisningsmateriale til at dække de nye niveauer. Specielt hf-området, hvor jeg underviste, var forsømt, og jeg begyndte derfor at udarbejde noget supplerende materiale hertil. I de følgende år begyndte jeg tillige at undervise på htx, og det lå lige for at udbygge og videreudvikle
materialet, så det også dækkede her. Htx-verdenens meget praktisk orienterede indgangsvinkel til tingene passer fint også i forhold til hf-undervisningen, så det har været frugtbart begge veje. Jeg har gennem de seneste par år udarbejdet materialet og afprøvet det i begge de to skoleformer.

Dette første bind dækker fagligt set det, der traditionelt kan betragtes som 1. g stof eller som hf C-niveau. Dog er især kapitlet om syrer og baser så omfattende, at det dækker hele kernestoffet på B-niveauet. I bogen har jeg forsøgt at krydre de teoretiske emner med praktiske eksempler – nogle i form af små forsøg, der kan laves i skolens laboratorium, mens andre bygger på brugen af kemi ude i den ”virkelige” verden. Bogen indeholder desuden en række cases, som er skrevet af fagfolk inden for forskellige områder, og jeg er dem tak skyldig.

Mange elever og kursister har gennem de seneste par år været prøvekaniner ved udarbejdelsen af materialet. Der er kommet mange gode ideer fra jeres side, som har været med til at udvikle og præge bogen. Uden jer var det nok ikke blevet til noget. Nogle få skal særligt nævnes: Simone, Jesper og Anne, hvis hænder og ansigter optræder på laboratoriebillederne i de første kapitler.

I forbindelse med tilblivelsen af denne bog har jeg haft god støtte fra fagkolleger på både Horsens Tekniske Gymnasium og Horsens HF & VUC. Specielt vil jeg gerne rette en stor tak til Marianne Erneberg for hendes konstruktive bidrag ved tilrettelæggelsen af bogen i startfasen. Jeg har haft en god dialog med Peter Müller, som har været hjælpsom omkring brugen af dataopsamling i forbindelse med de eksperimentelle småforsøg. I den afsluttende fase har jeg tillige fået mange gode og konstruktive kommentarer og rettelser fra Knud Ole Reffstrup på Odense Katedralskole i forbindelse med færdiggørelsen af dette første bind. Og uden de mange dialoger og mails med min gode redaktør Erik Lund har resultatet helt sikkert kommet til at se meget anderledes ud. Jeg ser frem til det kommende og forhåbentlig lige så gode samarbejde med alle de
ovennævnte om bind 2.

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en tak til min tålmodige familie, der har været en stor støtte, mens bogen er blevet til. Tak for den gode opbakning og de nysgerrige spørgsmål.

Horsens, juli 2010

Flemming Fischer

Forord til 3. udgave

I forhold til 1. udgave og 2. udgaven har vi indført en række rettelser. Den 3. udgave kan dog godt bruges sammen med de tidligere udgaver, hvis man blot downloader rettelsesbladene til de to første udgaver.
I 3. udgave har vi fulgt de nye retningslinjer fra IUPAC, der blandt andet indeholder ny nomenklatur for navngivning af alkener og alkyner. Vi vil gerne takke Ture Damhus, der blandt andet sidder i Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og IUPAC, og fagkonsulent Keld Nielsen for at komme med gode råd og vejledning til disse revisioner.

Desuden har vi brugt ladning i ionforbindelser med undergruppemetaller i stedet for romertal. I kapitel 1 har vi desuden rettet enheden M til mol/L, så den ikke bliver blandet sammen med molarmassen, M. 

Der ligger ekstraopgaver og facitliste på bogens hjemmeside: webshop.praxis.dk

Horsens, juli 2016

Flemming Fischer

Forfatter

Flemming Fischer

Redaktør

Jesper Nørgaard

Udgave

3. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    04/05/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere