Mikrobiologi - systematik, vækst, fødevarer

Hvordan forårsager mikroorganismer sygdomme som fødevareforgiftning, ebola, borreliose og rævebændelorm? Og hvordan udnyttes andre mikroorganismer som Saccharomyces, E. coli og probiotiske bakterier i madlavning, i produktion af øl og i kroppens tarmsystem?

Mikrobiologi giver en god forståelse af de forskellige mikroorganismer, deres vækst,
deres funktioner samt deres rolle i fødevareproduktion.

Bogens første del indeholder en grundig gennemgang af den moderne systematiske bakteriologi, og derudover beskrives virus, svampe, protozoer og parasitter.

Anden del af Mikrobiologi giver en grundig indføring i fødevarernes produktion, mikrobiologiske risici samt konserveringsmetoder, og hvordan man kan arbejde med fødevaresikkerhed, så mikroorganismerne ikke udgør en sundhedsrisiko.

Bogens målgrupper er studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser på det sundhedsfaglige, fødevareteknologiske, laboratorietekniske og procesteknologiske områdesamt mindre produktioner/virksomheder, der arbejder med mikrobiologi. Bogen kan også anvendes til temaundervisning i fx biologi eller bioteknologi i gymnasiet. Desuden kan den benyttes som opslagsværk for særligt mikrobiologiinteresserede. Endelig kan mindre fødevarevirksomheder have gavn af kapitlerne om hygiejne, egenkontrol og fødevaresikkerhed.

Denne 5. udgave er ajourført og grundigt revideret. Der er blandt andet tilføjet afsnit om biofilm og tarmbakterier. Desuden er kapitlerne om fødevaresikkerhed blevet udvidet, således at de kan bruges som opslagsværk af fødevarevirksomheder. Endelig er bogen blevet opdateret med et helt nyt layout.

Den foreliggende mikrobiologibog er primært udarbejdet med henblik på undervisning af professionsbachelorer i ernæring og sundhed, laboranter og procesteknologer. Men bogen er samtidig skrevet så bredt, at den kan have interesse for flere ungdomsuddannelser samt en bredere gruppe af personer, der interesserer sig for mikrobiologi.
   I denne 5. udgave er bogen grundigt revideret og ajourført og indeholder blandt andet følgende ændringer: Kapitlerne om den eukaryote celle, arvemåde og genteknologi er forkortet noget. Mere interesserede læsere henvises her til bogen Molekylærbiologi og biokemi – teori og metode (se litteraturlisten). Som nye emner er introduceret afsnit om biofilm og tarmbakterier, ligesom bakterier introduceret i denne udgave er præsenteret systematisk i kapitel 6. Kapitlerne om fødevaresikkerhed (kapitel 16 og 17) er opdateret og udvidet, så de kan bruges som opslagsværk for fødevarevirksomheder. 
   Bogen er forsynet med en række repetitionsspørgsmål i slutningen af hvert kapitel samt aktuelle cases til nogle af kapitlerne. Spørgsmålene/opgaverne er tænkt anvendt som basis for en diskussion i forbindelse med undervisningen. I bogens appendiks findes en slags “facitliste” til de omtalte cases. Ligeledes er der et afsnit i kapitel 19 med beskrivelse af en række praktiske øvelser. Dette afsnit er tænkt anvendt som et supplement, der kan understøtte indholdet i de enkelte teoriafsnit. Det skal bemærkes, at øvelserne ikke er tænkt anvendt til professionelle laboratoriefolk. Her henvises i stedet til bogen Praktisk Mikrobiologi i samme serie samt standarder og metoder inden for området.
   Bogen er søgt skrevet i et enkelt og letfatteligt sprog. Undervejs er der dog brugt mange biologiske og tekniske fagudtryk, som ikke umiddelbart er forståelige/velkendte. Begrundelsen herfor er, at det jo netop er en del af undervisningens formål at lære de studerende de forskellige professionelle fagudtryk. Til dette formål kan bogens ordforklaringsliste også bruges. Her gives der en kort leksikalsk forklaring på mange af de ord/udtryk, der bruges inden for fagområdet. 
   Enkelte delafsnit er af større sværhedsgrad eller er mere dybtgående behandlet end generelt i bogen. Disse afsnit ses som “Mere om...”. Hvis man ikke har mod på disse delafsnit, kan de springes over, uden at man mister sammenhængen i teksten. 

Med hensyn til forfattersammensætningen er der sket det for denne udgave, at Verner Varlund efter eget ønske er udtrådt af forfatterkollegiet. Der er dog stadig store dele af stoffet, også i denne udgave, som Verner oprindeligt har lagt idé og pen til. Som nye forfattere er Julie Just Munch og Anette Kamuk indtrådt i forfatterkollegiet. De to nye forfattere er nærmere præsenteret på næste side.

En speciel tak rettes til Ulf Thrane, Senior Researcher, PhD, Danish Building Research Institute, Aalborg University, Copenhagen. Ulf har velvilligt givet gode råd med hensyn til kapitel 7 om svampe.

Om forfatterne
Herunder er desuden angivet hvilke af bogens kapitler, den pågældende forfatter har haft som sit hovedområde.

Herluf Thougaard, agronom 1965, ph.d. i 1968 med speciale i fysiologi og biokemi. Har mere end 30 års erfaring i undervisning af laboratorietekniker- og laborantstuderende i mikrobiologi på Erhvervsakademi Roskilde. Har i samme periode undervist på og deltaget i udviklingen af en lang række efteruddannelseskurser for laboratoriepersonale inden for fagområderne mikrobiologi og bioteknologi. 
Kapitel 1, 8, 9 og 10.

Rene Møller Madsen, bromatolog fra Landbohøjskolen i 1991 med speciale i fødevaremikrobiologi (Salmonella). Har i en årrække undervist i mikrobiologi på Slagteriskolen i Roskilde. Har herefter været mikrobiolog hos Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen FYN I/S med ansvar for præstationsprøvninger inden for miljømikrobiologi. Valgte herefter et brancheskift til lægemidler og den tilhørende mikrobiologi med udgangspunkt i en stilling som mikrobiolog i et kontrollaboratorium på Statens Seruminstitut (SSI), hvorefter karrieren er fortsat i denne branche med ansættelse hos Radiometer Medical. Var herefter ansat i en mindre privat virksomhed som laboratoriechef og efterfølgende som mikrobiolog i en virksomhed, der udbyder analyser eksternt til den farmaceutiske branche. Er atter tilbage i stillingen som mikrobiolog på SSI. Denne del af SSI er nu solgt til AJ Vaccines, hvor stillingen er fortsat.
Kapitel 3, 4, 5, og 6.

Julie Just Munch, dyrlæge fra Landbohøjskolen i 1992. Har arbejdet hos Levnedsmiddelkontrollen i København, Mikrobiologisk afdeling. Er nu lektor og har mere end 20 års erfaring med undervisning af laborant- og procesteknologstuderende på Erhvervsakademi Sjælland, bl.a. inden for fagområderne mikrobiologi og bioteknologi. Underviser desuden på efteruddannelseskurser.
Kapitel 2, 7, 11, 12 og 13.

Anette Kamuk, bromatolog fra Landbohøjskolen i 1995 med speciale i fødevaremikrobiologi. Har arbejdet på Novo Nordisk, Bureau Veritas og som mikrobiologisk laboratorieleder på det nuv. Eurofins samt på Nutana som Kvalitets- og Udviklingschef. Har desuden arbejdet i tidl. VIFFOS med metodeudvikling til styring af fødevaresikkerhed. Anette er nu lektor og projektleder på Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, og har mange års erfaring med undervisning inden for mikrobiologi og fødevarer. Anette er desuden medlem af centerledelsen i Smag for Livet.
Kapitel 14, 15, 16, 17. 18 og 19.

Maj 2018
Forfatterne

Forfatter

Herluf Thougaard, René Møller Madsen, Julie Just Munch, m.fl.

Redaktør

Katrine Mølgaard Andersen

Udgave

5.

Udgivet

    16/08/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere