Økonomisk planlægning af bygge- og anlægsprojekter

Økonomisk planlægning giver retningslinjer for, hvordan man håndterer alle faser af den økonomiske planlægning, når man arbejder med bygge- og anlægsprojekter.

Bogen henvender sig først og fremmest til studerende på de videregående uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet. Formålet er at gøre dem bevidste om nødvendigheden af at kunne styre økonomien i en byggesag, samt at sætte dem i stand til at kunne udføre overslag.

Økonomisk planlægning henvender sig desuden til rådgivere og udførende i branchen, der ønsker et overblik over elementerne i budgettering og overslagsberegninger.

 

 

 

 

Jeg husker endnu mit første overslag. Det var tilbage i de glade dage i halvfjerdserne. Vi var en 4-5 medarbejdere på en tegnestue, som var beskæftiget med en større ombygningsopgave. En dag spurgte tegnestuens indehaver, om vi havde en ide om, hvad det hele ville koste. Bygherren ville gerne vide besked. Vi vidste, hvor mange m2 ombygningen omfattede, så kunsten var at finde den rigtige m2-pris. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om, at 12 mio. kr. nok var et realistisk bud.  

Da ombygningen var tilendebragt lød regningen på ca. 50 mio. kr. Heldigvis var det en bygherre med en bred ryg. Tegnestuens indehaver trøstede os med, at havde vi oplyst det sidstnævnte tal, så var sagen aldrig blevet til noget. Spørgsmålet var nu nok, om den samme bygherre nogen sinde igen henvendte sig til den samme tegnestue.  

Næste gang jeg skulle lave et overslag, arbejdede jeg i en virksomhed, som havde specialiseret sig i planlægning og styring af byggeri. Her lærte jeg at lave overslag. Kravet var, at overslagene skulle ramme inden for en tolerance på ±5 %.  

Denne bog henvender sig til studerende på de videregående uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet, og formålet er at gøre dem bevidste om nødvendigheden af at kunne styre økonomien i en byggesag, samt at sætte dem i stand til at kunne udføre overslag, der rammer inden for ovennævnte tolerance.  

Men også andre – det være sig rådgivere og udførende i bygge- og anlægsbranchen – vil forhåbentlig kunne hente inspiration til at udføre bedre og sikrere overslag. Opgaven er ikke sværere end, at alle, som har den fornødne viden om byggeprocessen og som vil give sig den fornødne tid, kan løse den.  

Arbejdet med bogen blev indledt tilbage i 1996, hvor de første notater blev udgivet i kompendieform på Odense Byggetekniske Højskole.  

Inden udgivelsen har Tom Sørensen, faglærer i Byggeriets planlægning og styring ved Byggeteknisk Højskole i København, beredvilligt stillet sig til rådighed for gennemlæsning og er kommet med nyttige bidrag.  

4. udgave blev ændret som følge af indførelsen af moms på grundkøb og vej- og kloakbidrag. Afsnittet om successiv kalkulation blev tilføjet oplysninger om pålidelighed.  

I 5. udgave er der foretaget en række konsekvensrettelser som følge af, at der sket en opdatering af byggeriets aftalevilkår (AB-systemet). I bogen er der referencer til både almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18). Derudover er der kommet en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, og så er de klassiske V&S-prisbøger blevet til Molio Prisdata.  
 
Marts 2019  
Steen Qvist 

Forfatter

Steen Qvist

Redaktør

Jesper Nørgaard

Udgave

5. udgave

Udgivet

    15/03/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere