Håndbog for laboratoriefolk

  • Hvordan beregner man udbytteprocent ved proteinoprensning?
  • Hvad er vands densitet ved forskellige temperaturer?
  • Hvordan tester man standardafvigelser?
  • Hvad er konfidensintervallet for et kimtal?
  • Hvordan udregner man koncentrationen i en prøve efter intern standard-metoden?
  • Spørgsmål som disse får du svar på i opslagsværket Håndbog for laboratoriefolk.

Bogen er opdelt i seks dele, der indholdsmæssigt dækker over emnerne: kemiske stoffer, apparatteknik, mikrobiologi og bioteknologi, mærkning, enheder og omregningstabeller samt statistik.

Håndbog for laboratoriefolk er primært skrevet til laborantstuderende, men kan også med fordel anvendes til faktaopslag i alle kemi-, biologi- og bioteknologilaboratorier.

Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, der er til at have med at gøre: Det er nemt at finde de relevante oplysninger til arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratorieopgaver og til løsning af teoretiske opgaver.

I denne 5. udgave er formatet gjort større for at give en mere læse- og opslagsvenlig bog. Indholdet er opdateret og tilrettet, og betegnelsen ester er erstattet med de nuværende, gældende navne. Især er statistikkapitlet revideret og udvidet: Grubbs’ test og tabel er tilføjet, ligesom der er indarbejdet en række nye figurer, der dels uddyber tabellernes indhold visuelt, dels illustrerer testprincipperne for de forskellige hypoteser.

Håndbog for laboratoriefolk er udarbejdet med henblik på at dække behovet for et let håndterbart opslagsværk. Den bygger på Flemming Simonsens oprindelige manuskript, men der er i forbindelse med udgivelsen af denne 5. udgave sket en del. Flere gamle kemiske stofnavne er slettet, både i tabellen med uorganiske og organiske stoffer. Der er kommet flere nye tabeller til, forklaringer til statistiktabellerne, en ny outlier test, og vi har forsat arbejdet med at øge læsevenligheden.

Håndbogens tabeller er samlet i en række hovedafsnit, der nu har fået en overskrift, og hvor det er aktuelt, indledes afsnittet med en oversigt over de formler, der typisk anvendes til beregningsopgaver inden for det pågældende emneområde.

Bogen er indholdsmæssigt delt op i seks dele:

Del 1, Kemiske stoffer, handler om kemi og fysiske størrelser. Det er forsøgt at medtage de stoffer, der hyppigst er brug for under arbejdet i det analytiske laboratorium og til løsning af teoretiske opgaver. Den organiske navngivning er opdateret ifølge gældende navngivningsregler.

Del 2, Apparatteknik, indeholder diverse beregninger i forbindelse med analytisk kemi.

Del 3, Mikrobiologi og bioteknologi, omhandler beregninger på kimtal og en del bioteknologiske beregninger, som fx proteinkoncentrationsbestemmelse.

Del 4, Mærkning, er om klassificering, mærkning og emballering i henhold med CLP-for-ordningen. Her er der foretaget enkelte rettelser i afsnittet om brandfare. Piktogrammet GHS03 er ændret, der er kommet overskrifter i afsnittet med H-sætninger, og ordlyden af P406 er opdateret ifølge Konsolideret udgave af CLP-forordningen af 01.03.2018.

Del 5, Enheder og omregningstabeller, er en lille værktøjskasse med enheder, præfixer, det græske alfabet, en række fysiske konstanter og forskellige omregningsfaktorer. I sagens natur er der ikke sket nogle faglige ændringer her.

Del 6, Statistik, handler om statistik med symbolforklaring, formler og tilhørende tabeller. Grubbs’ test og tabel er tilføjet, og flere tabeller har fået tilføjet en lille figur, der viser, hvad det er, tabellen giver udtryk for. Der er figurer, der demonstrerer princippet for, hvad der testes ved de forskelligeH0-hypoteser.

I bogen er der lagt vægt på, at indhold og notation matcher bogen Analyseteknik–instrumentering og metoder udgivet af Praxis. Der henvises til denne for mere detaljerede oplysninger om analyse- og beregningstekniske spørgsmål.

Håndbogens overskuelige omfang gør det nemt at finde frem til de ønskede oplysninger, og samtidig er den let at medbringe i de fleste situationer.

Skulle der være kommentarer eller forslag til bogens indhold, træffes vi ved at sende en e-mail til forlaget på [email protected]

Marts 2019

Merete Norsker Bergsøe

Helle Jeppesen

Forfatter

Merete Norsker Bergsøe, Helle Jeppesen

Redaktør

Katrine Mølgaard Andersen

Udgave

5. udgave

Udgivet

    29/04/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere