Basiskemi C Xperimentér. Elevbog

Basiskemi C Xperimentér indeholder 32 eksperimenter, der veksler mellem simple, som tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle er angivet i to versioner, en i normalskala og en i mikroskala. Andre findes kun i mikroskalaudgave.

Materialet er udarbejdet i tilknytning til Basiskemi, men kan uden større vanskeligheder benyttes sammen med andre lærebogssystemer. De første sider af bogen kan ses i Online gennemsyn.

Basiskemi C Xperimentér er primært udarbejdet til brugere af Basiskemi C, men kan uden større vanskeligheder benyttes sammen med andre lærebogssystemer.

Bogen indeholder såvel ganske simple eksperimenter til træning af almindelige laboratoriefærdigheder som eksperimenter af mere omfattende karakter.

Nogle eksperimenter præsenteres i både en normalskala- og mikroskala­version, mens andre kun findes i mikroskalaversion. Flere forhold taler for at udføre eksperimenter i mikroskala. Eleverne kan i højere grad arbejde individuelt med udførelsen og sammenligne og diskutere resultater indbyrdes. Da mikroskalaeksperimenter ofte kan udføres hurtigere end eksperimenter i normalskala, vil der som regel blive bedre tid til efterbehandling og diskussion af det faglige indhold i eksperimentet. Desuden mindsker det anvendte udstyr og de reducerede mængder af kemikalier de sikkerhedsmæssige risici ved udførelsen, og der opnås dermed besparelser på kemikalieforbrug og en lettere affaldshåndtering.

Som en hjælp til elevernes journalføring indeholder vejledningerne skemaer og felter til notater, så iagttagelser, data og beregnede resultater kan noteres undervejs.

Med henblik på at træne såvel kemikaliers navne som formelsprog er faste stoffer, væsker og vandige opløsninger nævnt ved både navn og formel i listerne. Bemærk, at for vandige opløsninger er alene formlen for det opløste stof angivet, dvs. uden betegnelsen (aq).

I vejledningerne omtales kort risici ved de anvendte kemikalier, men det er lærerens ansvar at sikre sig, at eleverne er orienteret om gældende mærkningsregler for de pågældende kemikalier som beskrevet i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Eleverne skal ligeledes instrueres i sikkerhed og håndtering af affald i relation til de lokale forhold på undervisningsinstitutionen.

Sidst i bogen findes oversigter over anvendt apparatur, faresymboler samt H- og P-sætninger. Her findes også anvisninger på fremstilling af de opløsninger, der anvendes i eksperimenterne.

Forfatter

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    28/05/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere