Basisfysik B

BasisFysik B dækker HELE kernestoffet på B-niveau og kan både benyttes på studieretningshold og løftehold. Den giver desuden eksempler på valgfrie forløb og indeholder 22 kapitler:
1 Fysikkens verden
2 Fysikkens grundbegreber
3 Masse og densitet
4 Bevægelse
5 Energi
6 Det heliocentriske verdensbillede
7 Den nære astronomi
8 Kræfter i hverdagen
9 Tryk og opdrift
10 Newtons love
11 Kraft og arbejde
12 Varmelære
13 Elektrisk ladning
14 Elektrisk strøm, spænding og energi
15 Elektriske kredsløb
16 Elektriske sensorer
17 Bølger og lyd
18 Atomer, partikler og kræfter
19 Atomer og lys
20 Kernefysik
21 Stjerner
22 Kosmologi

Hvert emne introduceres kort og præcist og følges op af eksempler, ’tænk efter’- og beregningsopgaver. I tilknytning til bogens 22 kapitler gives forslag til 52 eksperimenter. Eksperimenterne er indarbejdet i bogen, tilpasset teorien og suppleret med eksempler på databehandling.

"Bogen er meget overskuelig med 22 kapitler samt et appendiks, der blandt andet indeholder en beskrivelse af kinematik ved hjælp af differentialregning. I næsten alle kapitler findes der forslag til elevaktiviteter. Enkelte af disse er regneøvelser (som for eksempel en fin udledelse af Hubbles lov), men langt de fleste er eksperimenter, der er beskrevet så udførligt, at de kan bruges som øvelsesvejledninger til eleverne. De fleste af disse øvelser er dem, vi traditionelt laver på fysik til B-niveau, men det er rart, at det hele er samlet i bogen. Bogen indeholder al den litteratur, der er brug for til fysik på B-niveau … hvilket er lidt af et særsyn i en tid, hvor det faglige pensum ofte er stykket sammen af pdf’er, hjemmesider og henvisninger til forskellige bøger." – Gymnasieskolen

Se læseprøve her.

VELKOMMEN TIL FYSIK PÅ B-NIVEAU

Fysik er en videnskab, der søger at beskrive hele naturen – fra det mindste til det største.

På B-niveau vil du møde en række emner, der vil øge din forståelse af den fysiske verden, og du vil komme til at anvende fysik i mange sammenhænge. Her er emnerne på B-niveau:

  • Energi spiller en stor rolle, og du skal lære de vigtigste energiformer, særligt de energiformer, der har med bevægelser at gøre. Du skal også lære om ækvivalensen mellem masse og energi (E = m ∙ c2).
  • Mekanik handler om bevægelser og de kræfter, der bestemmer bevægelserne. Du vil lære om kraftbegrebet og Newtons love og anvende begreberne på bevægelser, der bestemmes af tyngdekraften. Du skal også arbejde med tryk og opdrift, herunder Archimedes’ lov.
  • Elektriske kredsløb findes overalt. Du vil få en grundlæggende forståelse af strøm, spænding og andre begreber inden for elektricitetslæren og komme til at arbejde med elektriske sensorer.
  • Bølger er en grundlæggende model, som blandt andet kan be­skrive egenskaber ved lyd og lys. Du vil blandt andet lære om begrebet interferens, og om hvordan man undersøger spektre fra lyskilder.
  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede handler blandt andet om atomer, naturens mindste byggesten, det tidlige univers og grundstoffernes dannelse. Du vil få en større indsigt i koblingen mellem kosmologi, kernefysik og partikelfysik. Du vil desuden lære, hvordan viden om atomer bidrager til at forstå forskellige egenskaber ved stof.
  • Kvantefysik beskriver blandt andet atomer og deres veksel­virkning med stråling som beskrevet i Bohrs atommodel. Du vil få en indføring i atomer og atomkerners opbygning og lære at beregne energien af både fotoner og elektroner i brintatomet. Vi skal se nærmere på radioaktivitet, hvordan aktiviteten af strålingen beskrives med henfaldsloven, og på hvordan man regner på energiforhold i kernereaktioner.

BasisFysik B dækker kernestoffet på B-niveauet, og der gives eksempler på valgfrie forløb.

ARBEJDSFORMER

I løbet af undervisningsforløbet kommer du til at arbejde med en række eksperimenter. De giver en større forståelse af begreber og teori, og du vil efterhånden blive i stand til selvstændigt at tilrettelægge og udføre forsøg, hvor du blandt andet skal anvende elektronisk data­opsamling.

Sidst i bogen findes dispositioner til, hvordan du opbygger henholdsvis en skriftlig fysikrapport og en mundtlig fremlæggelse af et eksperiment. Gennem arbejdet med at rapportere forsøg vil du blive rustet til den eksperimentelle del af eksamen, hvor der skal tilrettelægges og udføres forsøg med kendte problemstillinger.

Der er mange regneopgaver i bogen, som hjælper til at forstå de grundlæggende begreber og viser eksempler på anvendelser af fysik i mange sammenhænge. Du vil få en større forståelse af matematik, som anvendes meget i fysik. Der vil også være fokus på numeriske beregninger og anvendelse af CAS-værktøjer til at hjælpe med løsninger af opgaver.

TIL UNDERVISEREN

De første cirka syv kapitler i BasisFysik B er tilpasset niveauet for elever i starten af 1. g. De mere abstrakte begreber (fx kraftbegrebet) følger senere. Undervises der fx i et toårigt B-niveau, kan man derfor direkte følge bogens opbygning. Der er dog mere stof, end der er tid til at gennemgå, så der skal vælges noget fra, ligesom der også vil være behov for at inddrage supplerende materiale.

Hvis elever har haft fysik C og skal løfte til B-niveau, kan enkelte kapitler eventuelt springes over eller dele af disse kort repeteres, mens fokus lægges på aktiviteter, der træner kompetencer på B-niveau. Det gælder særligt eksperimenter og opgaver, hvor underviseren må udvælge dem, der passer til elevernes forudsætninger.

God fornøjelse.

Michael Cramer Andersen
Michael Agermose Jensen

 

 

Forfatter

Michael Cramer Andersen, Michael Agermose Jensen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    11/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere