Basiskemi A. Xperimentér. Elevbog

Indeholder 50 eksperimenter, både korte, der kan udføres i en enkelt lektion, og mere omfattende, som kan placeres i et længere undervisningsforløb, anvendes i forbindelse med studieretningsprojekter eller i større skriftlige opgaver.

Materialet er udarbejdet i tilknytning til Basiskemi-systemet, men kan uden vanskeligheder benyttes sammen med andre lærebogssystemer.

Basiskemi A Xperimentér er udarbejdet til brugere af Basiskemi A, men kan også benyttes sammen med andre lærebogssystemer. En del af bogens vejledninger bygger på Helge Myginds Kemi 2/3 – øvelser, der her foreligger i revideret og moderniseret form.

Basiskemi A Xperimentér indeholder både korte, simple eksperimenter, der kan udføres i en enkelt lektion, og mere omfattende eksperimenter, som kan placeres i et længere undervisningsforløb, anvendes i studieretningsprojekter eller i større skriftlige opgaver.

Enkelte af eksperimenterne foreligger i forskellige versioner, så det er muligt at udvælge netop den udgave, der passer bedst til det pågældende undervisningsforløb.

Som en hjælp til elevernes journalføring indeholder vejledningerne forslag til skemaer til notater af iagttagelser, data og beregnede resultater. I den eksperimentelle del er enhederne for de målte størrelser anført i skemaerne, men i efterbehandlingen forventes eleverne selv at kunne angive enhederne.

Med henblik på at træne kemikaliers navne og formelsprog er faste stoffer, væsker og vandige opløsninger i kemikalielisterne angivet ved både navn og formel – dog er alene formlen for det opløste stof angivet ved vandige opløsninger, dvs. uden betegnelsen (aq).

I de reaktionskinetikeksperimenter, hvor eleverne skal bestemme reaktionsorden, har vi valgt at lade eleverne anvende lineariserede udtryk i efterbehandlingen. Dermed skal eleverne lave lineær regression og sammenligne lineære afbildninger for både 0., 1. og 2. ordens reaktioner i deres vurdering af, hvilken model der passer bedst til de eksperimentelle resultater. Fx skal de lave en afbildning af ln[A] som funktion af tiden t for at efterprøve muligheden for en 1. ordens reaktion. I forbindelse med 1. ordens reaktioner kan man frem for en lineær regression naturligvis anvende eksponentiel regression til analysen af reaktionsordenen. Det er i alle tilfælde vigtigt at gøre eleverne opmærksom på, at det endelige funktionsudtryk for en reaktion skal forsynes med enheder.

I en del eksperimenter anvendes et spektrofotometer, som findes i mange fabrikater og modeller til undervisningsbrug. I vejledningerne illustreres blot en af mulighederne. Det eksperimentelle arbejde kan lettes, hvis spektrofotometeret kobles til en computer, men det er ikke strengt nødvendigt. Vi lægger op til, at eleverne starter med at optage et fuldt absorptionsspektrum. Rådes der ikke over et spektrofotometer med scanningsfunktion, kan følgende bølgelængder anvendes til målingerne:

Xperiment nr. 13: 410 nm

Xperiment nr. 14: 556 nm

Xperiment nr. 15: 426 nm

Xperiment nr. 16: 530 nm

Xperiment nr. 17: 296 (pH = 7,4) / 302 (pH = 2,0)

Xperiment nr. 28: 550 nm

I eksperiment 20-25 er der lagt op til, at eleverne skal have optaget IR- og/eller 1H-NMR-spektre af deres produkter. Hvis dette ikke er en mulighed, findes IR-spektre i Appendiks 1 og 1H-NMR-spektre i Appendiks 2, der som en nødløsning kan udleveres til eleverne.

Ved eksperimenter, hvor forskellige mindre væskevoluminer skal afpipetteres, er der under apparatur angivet: »pipette, 1-5 mL«. Pipetterne kan reguleres og justeres efter ønske. Buretter eller stangpipetter er udmærkede alternativer.

Konduktometri er ikke kernestof i gymnasiefaget kemi, men da det er et godt alternativ til andre eksperimentelle målemetoder, er der sidst i Basiskemi A Xperimentér en række eksperimenter, der illustrerer brugen af metoden, samt et appendiks, der gennemgår det teoretiske grundlag.

I vejledningerne omtales kort risici ved de anvendte kemikalier. Bemærk dog, at det altid er underviserens ansvar at sikre sig, at eleverne er orienteret, dels om gældende mærkningsregler for diverse kemikalier som beskrevet i arbejdspladsbrugsanvisningerne, dels om sikkerhed og håndtering af affald i relation til de lokale forhold på undervisningsinstitutionen.

Sidst i bogen findes oversigter over faresymboler samt H- og P-sætninger. Her findes også anvisninger på, hvordan opløsninger til eksperimenterne fremstilles.

Forfatter

Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    16/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere