Basiskemi B Xperimentér. Elevbog

Indeholder 55 eksperimenter, vekslende mellem simple, der tjener til træning af almindelige laboratoriefærdigheder, og eksperimenter af mere omfattende karakter. Nogle eksperimenter er angivet i to versioner, en i normalskala og en i mikroskala. Andre findes kun i mikroskalaudgave.

Materialet er udarbejdet i tilknytning til Basiskemi-systemet, men kan uden vanskeligheder benyttes sammen med andre lærebogssystemer.

Basiskemi B Xperimentér er primært udarbejdet til brugere af Basiskemi B, men kan uden større vanskeligheder benyttes sammen med andre lærebogssystemer. En del af bogens vejledninger bygger på Helge Myginds Kemi 2/3 – øvelser, som her foreligger i revideret og moderniseret udgave.

Basiskemi B Xperimentér indeholder både kortere simple eksperimenter, der kan udføres i en enkelt undervisningslektion, og eksperimenter af mere omfattende karakter, som evt. kan placeres over flere undervisningsgange.

Nogle eksperimenter præsenteres i både normalskala- og mikroskalaversion, mens andre kun findes i mikroskalaversion. Flere forhold taler for at udføre eksperimenter i mikroskala. Eleverne kan i højere grad arbejde individuelt med udførelsen og sammenligne og diskutere resultater indbyrdes. Da mikroskala-eksperimenter ofte kan udføres hurtigere end eksperimenter i normalskala, vil der som regel blive bedre tid til efterbehandling og diskussion. Desuden mindsker det anvendte udstyr og de reducerede mængder af kemikalier de sikkerhedsmæssige risici ved udførelsen, og der opnås såvel besparelser på kemikalieforbrug som lettere affaldshåndtering.

Som en hjælp til elevernes journalføring indeholder vejledningerne skemaer og felter til notater, så iagttagelser, data og beregnede resultater kan noteres undervejs. I skemaerne i den eksperimentelle del er enhederne for de målte størrelser anført. Det gælder ikke i efterbehandlingen, da eleverne forventes selv at kunne angive enhederne for beregnede størrelser.

Med henblik på at træne såvel kemikaliers navne som formelsprog er faste stoffer, væsker og vandige opløsninger i listerne nævnt ved både navn og formel. Bemærk, at for vandige opløsninger er alene formlen for det opløste stof angivet, dvs. uden betegnelsen (aq).

I en række af eksperimenterne anvendes et spektrofotometer, som findes i mange fabrikater og modeller til undervisningsbrug. I vejledningerne illustreres blot en af mulighederne. Det eksperimentelle arbejde kan lettes, hvis spektrofotometeret kan kobles til en computer, men er ikke strengt nødvendigt. I vejledningerne lægges der op til, at eleverne starter med at optage et fuldt absorptionsspektrum. Hvis man ikke råder over et spektrofotometer med scanningsfunktion, kan følgende bølgelængder anvendes til målingerne:

Xperiment nr. 6: 458 nm

Xperiment nr. 11: 615 nm

Xperiment nr. 32: 492 nm

Xperiment nr. 47: 882 nm eller 690 nm

Xperiment nr. 49: 510 nm

Xperiment nr. 53: 810 nm

Xperiment nr. 55: 540 nm

Ved eksperimenterne 14, 18 og 20 anvendes der miniburetter med påsat tynd spids. Miniburettens spids skal under titreringen være anbragt under væskeoverfladen, hvorved man kan tilsætte meget små mængder titrator. Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksom på, at dette er en speciel mikroskalaopstilling, idet man under titreringer med kanylesprøjter eller almindelige buretter aldrig vil lade burettespidsen være under væskeoverfladen.

Ved eksperimenter, hvor der skal afpipetteres en række forskellige, mindre væskevolumener, angives i vejledningerne fx »pipette, 1-5 mL« under apparatur. Disse pipetter er regulerbare, og indstillingen kan justeres efter ønske. Et udmærket alternativ til disse er buretter eller stangpipetter.

I enkelte forsøg henvises til tabelopslag i EU-listen for tilsætningsstoffer (Food additives), som fra 1. juni 2013 har erstattet Positivlisten. EU-listen er – mens disse linjer skrives – endnu kun på engelsk (link findes også på foedevarestyrelsen.dk).

I vejledningerne omtales kort risici ved de anvendte kemikalier, men det er underviserens ansvar at sikre sig, at eleverne er orienteret om gældende mærkningsregler for diverse kemikalier som beskrevet i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Eleverne skal ligeledes instrueres i sikkerhed og håndtering af affald i relation til de lokale forhold på undervisningsinstitutionen.

Bagest i bogen findes oversigter over faresymboler samt H- og P-sætninger. Her findes også anvisninger på, hvordan opløsninger til eksperimenterne fremstilles.

Forfatter

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    16/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere