Castellano. Spansk Grammatik

Castellano er en spansk grammatik som henvender sig til alle niveauer i gymnasiet, hf, VUC, handelsskoler og fritidsundervisningen.

Castellano gennemgår i 14 kapitler hovedtrækkene i den spanske grammatik. ­Gennemgangen følger ordklasserne, og hvert ordklassekapitel er forsynet med en kort, generel introduktion og en sammenligning mellem dansk og spansk.

Kapitlerne er inddelt i to sværhedsgrader, hvor afsnit med sandfarvet baggrund omfatter den grundlæggende grammatik. Hvis noget kræver særlig opmærksomhed, er det markeret med !, og på samme måde advares mod faldgruber.

Med henblik på skriftlig fremstilling indeholder bogen et kapitel om sætningslære og et kapitel om retskrivning. Herudover findes en liste med forklaringer på grammatiske begreber, en rettenøgle med eksempler på typiske fejl, tilhørende rettelser og henvisninger til de relevante paragraffer samt et fyldigt stikordsregister. Definitioner på grammatiske begreber samt rettenøgle er placeret på omslagets inderside, så de altid er lige ved hånden.

Den grammatiske terminologi er som udgangspunkt latinsk, men ved fx køn og tal samt ved de fleste bisætningstyper har jeg fundet det mest hensigtsmæssigt at anvende danske betegnelser.

På enkelte områder præsenterer Castellano den spanske grammatik på en lidt ander­ledes måde end den traditionelle.

  • I modsætning til de gængse gymnasiegrammatikker, men i overensstemmelse med nyere praksis inden for både dansk og spansk grammatik benyttes betegnelsen »prædikativ« i stedet for »prædikat«.
  • Verbernes morfologi og syntaks behandles hver for sig i forskellige afsnit, og verbalformerne gennemgås enkeltvis, så de forskellige typer af uregelmæssigheder i den pågældende form kan indlæres samlet.
  • Ved forklaring af modus i de forskellige bisætningstyper har jeg fundet det hensigtsmæssigt at introducere betegnelsen »modsætningsbisætning« om bisætninger der indledes med fx mientras que (hvorimod) og en vez de que (i stedet for at). Herudover kaldes bisætninger der indledes med sin que »ekskluderende bisætninger«, og ikke »mådesbisætninger« som man traditionelt har gjort.
  • I overensstemmelse med Det Spanske Akademi har jeg valgt at behandle menos, salvo og excepto som præpositioner når de betyder »undtagen«. På samme måde opfattes incluso som præposition i betydningen »selv«, »til og med«.

Fremstillingen bygger på mine erfaringer fra cirka tyve år med undervisning i spansk på gymnasieniveau.

Eksempelmaterialet som danner grundlag for de opstillede regler, er hentet fra den iberiske litteratur der er benyttet i undervisningen, forskellige etsprogede ordbøger, spansk tv og aviser. Af pædagogiske grunde har jeg forenklet mange af eksemplerne, og i enkelte tilfælde har jeg med samme begrundelse valgt en direkte og derfor ikke altid mundret oversættelse.

Castellano beskriver den sprognorm der kaldes castiliansk (iberisk spansk), og som anbefales af Det Spanske Akademi. Dialektale afvigelser og latinamerikanske varianter nævnes kun undtagelsesvis.

Jeg vil gerne rette en stor tak til venner, kolleger og informanter for velvillig assistance, inspiration og gode ideer. En særlig tak til Lena Kristensen, Jan Damskier, Niels Leifer og Erling Strudsholm for kritisk gennemlæsning og korrektur.

Bente Skov

Forfatter

Bente Skov

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    26/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere