Organisation og mennesker 2. udg.

NY UDGAVE!

Organisation og mennesker dækker faget organisation på bl.a. erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne.

Organisation og mennesker giver en bred indføring i organisationsteori. Bogen dækker de vigtigste værktøjer og teorier og indeholder beskrivelser af den nyeste udvikling på området, fx CSR og innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress, motivation, udbrændthed m.m.

Organisation og mennesker er baseret på syv hovedemner: organisationens struktur, strategi, processer, ledelse, kultur, mennesker og omgivelser. Bogen giver desuden et historisk overblik over organisationsteoriens vigtigste “skoler”.

Organisation og mennesker er uakademisk i sin tilgang til emnerne, og har et indbydende layout med mange figurer i en frisk stil. De 12 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden, baseret på forfatterens livslange erfaring fra forskellige organisationer. Alle kapitler indeholder praktiske øvelser, der sætter teorien i spil.

Organisation og mennesker kan bruges af privatpersoner, i efteruddannelse i private og offentlige organisationer samt på  uddannelsesinstitutioner, hvor den især er oplagt på faget Organisation og arbejdspsykologi. Andenudgaven er opdateret med en række nye emner og teorier. Bogen er fuldstændig nysat og vil blive opfulgt af en korresponderende engelsk udgave.

Organisation og mennesker er skrevet af Bjarne Kousholt, forfatteren bag den anmelder- og læserroste bestseller: Projektledelse – teori og praksis.

Hermed har Nyt Teknisk Forlag og jeg som forfatter fornøjelsen af at præsentere anden udgave af Organisation og mennesker.

Første udgave er blevet godt modtaget af såvel uddannelsesinstitutioner, lærere og elever samt i de mange private og offentlige organisationer, der også har valgt at bruge bogen til intern efteruddannelse.

Successen med første udgave af bogen har bl.a. betydet, at vi fremadrettet vil dække emnet med flere udgivelser. Hold øje med forlagets hjemmeside, hvor de vil blive annonceret løbende.

Baseret på input fra brugerne og en række interviews med erfarne undervisere har jeg udbygget bogen med en række emner samt forbedret den eksisterende tekst på en række områder.

Hovedpunkterne i ændringerne er følgende:

I kapitel 2.9 er tilføjet et afsnit om Geert Hofstede – og i kapitel 8 om kultur er Hofstedes teori om de kulturelle dimensioner opdateret til nyeste udgave med seks dimensioner.
I kapitel 2.11 er tilføjet et afsnit om David Billis og hybride organisationer – og i kapitel 7 om organisationens omgivelser og samfund er der indsat et nyt delkapitel om hybride organisationer, deleøkonomi m.m.
I kapitel 3.1 er afsnittet om Henry Mintzberg udbygget med hans nyeste tanker, således er de organisatoriske byggeblokke udbygget med ideologi, og organisationsformerne er udbygget med missionerende og politisk organisation.
Et nyt afsnit 3.3 om fremtidens organisationsform er kommet til. Heri introduceres Jacob Morgans 14 principper for fremtidens organisation. Her introduceres også Frederic Laloux’ fem organisationsformer med tealorganisationen som fremtidens organisationsform. Begrebet holacracy forklares i sammenhæng med Laloux’ teorier. Afsnit 3.3 afsluttes med øvelsen Fremtidens ledelse, der knytter afsnit 3.3 sammen med afsnit 6.7.
Til afsnit 4.1 om menneskets personlighed er tilføjet et nyt afsnit om generationer (generation X, Y, Z osv.).


I afsnit 4.3 om motivation er tilføjet et afsnit om motivationens bagside, herunder en øvelse om livsfarlig motivation og et eksempel fra en startup-virksomhed.
I afsnit 4.4 om forandring er tilføjet øvelsen Myten om modstand mod forandring, baseret på ledelseskonsulenten Christian Ørsteds foredrag af samme navn.
I afsnit 4.5 om psykisk arbejdsmiljø er der tilføjet et eksempel og en øvelse inden for emnet #MeToo. Endvidere er en øvelse omkring whistleblowing i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale indsat.
I afsnit 5.7 om konflikter er tilføjet et indlæg om assertiv adfærd og assertionscirklen. Der er også en figur og en øvelse, som er ny.
I afsnit 5.7 om konflikter er der tilføjet et eksempel om voldgiftsnævn.


I afsnit 6.2 om lederens kompetencer er tilføjet et indlæg om Stephen Coveys 7 gode vaner samt en øvelse inden for emnet.
I afsnit 6.2 om lederens kompetencer er tilføjet et indlæg om Eisenhowers matrix, et eksempel og en øvelse inden for emnet.
I afsnit 6.3 om lederens roller et tilføjet et indlæg om de nye lederroller i vore dages informationssamfund samt en øvelse.
Afsnit 6.5 om motivation er udbygget med to øvelser, bl.a. en om Stig Rossen og automatpiloten.
I afsnit 6.6 om selvledelse er indlagt en øvelse om ulemperne ved selvledelse.


I afsnit 6.6 om anerkendende ledelse er beskrivelsen af appreciative inquiry udbygget med bl.a. en model (5D-modellen) og en øvelse.
Nyt afsnit 6.7 om fremtidens ledelse er tilføjet, hvor vi ser på Jacob Morgan og Forbes Coaches Councils bud på fremtidens ledelse.
Afsnittet om Gary Hamel og ledelsesinnovation, der i 1. udgaven var placeret i afsnit 9.3.1, er nu integreret i afsnit 6.7.
Afsnit 6.7 afsluttes med øvelsen Fremtidens ledelse, der knytter afsnit 3.3 og 6.7 sammen.
Afsnit 7.5 om bæredygtighed og CSR er skrevet om og udvidet med Archie Carrolls CSR pyramide og FN’s bæredygtighedsmål.
Afsnit 7.6 om hybride organisationer er nyt, inkl. eksempler og to øvelser.


Afsnit 8.5 om internationale kulturforskelle er udvidet med Geert Hofstedes nyeste model fra 2010 med 6 dimensioner.
I afsnit 9.1 om kommunikation er der indlagt en ny øvelse.


I afsnit 9.2 om beslutninger er der indsat et nyt eksempel fra Amazon, hvor beslutningsprocessen ved rekruttering er forsøgt løst med AI (artificial intelligence).
I afsnit 9.2 om beslutninger er der indlagt en øvelse i forbindelse med rapporten fra februar 2019 om Danmarks beslutning om at gå i krig i Irak.
I afsnit 9.3 om kreativitet og innovation er der indlagt en ny øvelse.


Kapitel 10 om strategi er strammet op og gjort mere overskueligt.


I afsnit 10.5 om design af strategi er fænomenet disruption tilføjet og forklaret med udgangspunkt i professor Clayton Christensens oprindelige definition.
For anden udgave gælder det stadig, at Organisation og mennesker på en række væsentlige punkter adskiller sig fra de fleste andre bøger om samme emne på

det danske marked:

Bogen er – ligesom min ganske vellykkede Projektledelse, teori og praksis – baseret på storytelling. Den pædagogiske metode storytelling vil sige, at jeg ved hjælp af små historier – eksempler – viser alle bogens vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis i en organisation. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen, og ved hjælp af bogens mange små øvelser – der ofte er knyttet til eksemplerne – involveres læseren.

Fortæl mig – jeg glemmer.

Vis mig – jeg husker.

Involver mig – jeg forstår.

(Kinesisk ordsprog)

Bogen har et flot og indbydende layout med mange figurer i en frisk og farverig stil.
Der er (kun) én forfatter til bogen. Herved undgår læseren skift i sprog, stil og niveau hen igennem bogen.
Bogens skrivestil er enkel og uakademisk, krydret med citater, eksempler og opgaver.
Organisation og mennesker dækker pensum i faget organisation på en lang række uddannelser, fx organisation og arbejdspsykologi på akademi- og diplomuddannelserne.

Bogens indhold og stil med de mange praktiske eksempler gør den også egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor. Interessen og behovet herfor er stort, hvilket de senere års fremkomst af og store søgning til bl.a. mini MBA-uddannelserne er udtryk for.

Organisation og mennesker dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier. Den har et internationalt perspektiv med fokus på globalisering, indeholder den nyeste udvikling inden for  organisationsationsteori, fx CSR (coporate social responsibility), og socialt entreprenørskab, Gary Hamels innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress og udbrændthed m.m.

Bogen har endvidere fokus på forandringsledelse, iværksætteri, innovation og kreativitet samt på, hvordan organisationer behandler disse emner. Kapitel 1: Organisation og organisationsteori er en introduktion til emneområdet. Det følges op af kapitel 2, “Historisk udvikling i teori og praksis”. Herefter følger kapitlerne 3 til 11, der alle relaterer sig til organisationens grundelementer. For at læseren kan tilegne sig et så komplekst og vidt forgrenet fagområde er det vigtigt med en klar overordnet struktur. Den struktur, som jeg har valgt, er vist i bogens hovedfigur (se uddrag af bogen under forsidebilledet).

I oversigten på næste side (se uddrag af bogen under forsidebilledet) er vist, hvordan bogens kapitler relaterer sig til hovedfiguren.

Bogen rundes af med et kort kapitel 12, der handler om iværksætteri.

 

Hvordan bruges bogen?

Er du ung studerende, i gang med din uddannelse og usikker over for det at komme ud i arbejdslivet, vil jeg anbefale dig at begynde med at læse Zenia-casen i starten af kapitel 1. Herefter kan du fortsætte med resten af kapitel 1, nøjes med at læse afsnittet Organisationsteoriens ni hovedområder og eksemplet Empire State Building vs. One World Trade Center i kapitel 2, før du går i gang med de dele af bogen, som læseplanen for dit fag peger på.

Inden du lægger bogen fra dig, må du ikke snyde dig selv for at læse om, hvad der videre skete med Zenia. Det gør du i kapitel 12: Iværksætter. Måske får du en god idé?

Er du leder i erhvervslivet – eller ønsker at blive det – bør du læse hele bogen. Du vil blive klædt rigtigt godt på og kan sagtens læse bogen som selvstudium, da alle vigtige emner er illustreret med små eksempler, så man ikke bliver efterladt i teoriernes elfenbenstårn.

For de sikkert mange læsere, der gerne vil supplere med yderligere materiale, har jeg gennem hele bogen sørget for, at de engelske betegnelser på de forskellige emner, begreber og teorier bliver nævnt, så det er let fx af google sig til mere viden.

Undervisere kan ved at kontakte forlaget få adgang til digitale udgaver af et udvalg af bogens illustrationer. Læs mere på forlagets hjemmeside: webshop.praxis.dk.

For (kærlig) kritik, forbedringsforslag, tips og idéer samt erfaringer med brug af bogen er jeg som passioneret forfatter altid klar ved indbakken, så tøv ikke med at kontakte mig.

Rigtig god fornøjelse med bogen!

 

Bjarne Kousholt, august 2019

[email protected]

www.researchfirm.dk
 
"Jeg havde en dejlig sommer for nogle år tilbage fornøjelsen af at læse Organisation og Mennesker som ferielæsning. Selvom bogen er forholdsvis lang, og det var en god sommer, kunne jeg praktisk taget ikke lægge den fra mig! Den er så fuld af gode, genkendelige eksempler fra hverdagen i en virksomhed, at jeg hurtigt fik den læst. Da jeg læste bogen, tog jeg også mig selv i at tænke ”du godeste, her kan jeg for under 500,- kr. få praktisk taget samme indsigt, som jeg fik, da jeg tog min Executive MBA, nogle år forinden”. Derfor har jeg besluttet, at bogen skal være en del af startpakken i min virksomhed ... Ved at gøre den til en del af startpakken, får vi alle samme udgangspunkt i at forstå processerne og termerne, der til daglig bruges i en virksomhed. Jeg glæder mig virkelig til at læse den opdaterede ver. 2."

Jesper Nøhr Kjærsig, CEO, Nohrcon, august 2019
 
"Organisation og mennesker er endnu et vellykket eksempel på, at Kousholt’s opskrift virker. Man kan vel dårlig kaste sig over et større emne end netop organisationsteorien fra den spæde start og helt op til i dag, men det har forfatteren klaret på lige under to år, og det er der blevet en imponerende bog ud af. Her er simpelthen det hele! (...) Jeg vil anbefale denne bog til især 1) studerende, 2) ledere, der efter mange års virke har behov for at genopfriske emnerne og blive orientere om, hvad der rør sig. 3) Mange konsulenter og rådgivere vil have nytte af bogen som et opdateret opslagsværk og endelig vil 4) projektfolket som sagt have god nytte af at komme nogle spadestik længere ned i deres fag!"

Selvstændig konsulent i projektledelse, Finn Svenning, august 2014
 
"Jeg havde en dejlig sommer for nogle år tilbage fornøjelsen af at læse Organisation og Mennesker som ferielæsning. Selvom bogen er forholdsvis lang, og det var en god sommer, kunne jeg praktisk taget ikke lægge den fra mig! Den er så fuld af gode, genkendelige eksempler fra hverdagen i en virksomhed, at jeg hurtigt fik den læst. Da jeg læste bogen, tog jeg også mig selv i at tænke ”du godeste, her kan jeg for under 500,- kr. få praktisk taget samme indsigt, som jeg fik, da jeg tog min Executive MBA, nogle år forinden”. Derfor har jeg besluttet, at bogen skal være en del af startpakken i min virksomhed ... Ved at gøre den til en del af startpakken, får vi alle samme udgangspunkt i at forstå processerne og termerne, der til daglig bruges i en virksomhed. Jeg glæder mig virkelig til at læse den opdaterede ver. 2."

Jesper Nøhr Kjærsig, CEO, Nohrcon, august 2019
 
"Organisation og mennesker er endnu et vellykket eksempel på, at Kousholt’s opskrift virker. Man kan vel dårlig kaste sig over et større emne end netop organisationsteorien fra den spæde start og helt op til i dag, men det har forfatteren klaret på lige under to år, og det er der blevet en imponerende bog ud af. Her er simpelthen det hele! (...) Jeg vil anbefale denne bog til især 1) studerende, 2) ledere, der efter mange års virke har behov for at genopfriske emnerne og blive orientere om, hvad der rør sig. 3) Mange konsulenter og rådgivere vil have nytte af bogen som et opdateret opslagsværk og endelig vil 4) projektfolket som sagt have god nytte af at komme nogle spadestik længere ned i deres fag!"

Selvstændig konsulent i projektledelse, Finn Svenning, august 2014
 
 
 

 

Forfatter

Bjarne Kousholt

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

2. udgave

Udgivet

    04/09/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere