Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb er en opslagsbog, der introducerer naturvidenskabens begreber, undersøgelsesområder og metoder gennem kortfattede beskrivelser kombineret med konkrete eksempler og opgaver.

Denne 3. udgave er tilpasset det nye grundforløb på htx og stx – og fortsat velegnet til både naturvidenskabelig faggruppe og enkeltfagene i hf.

Mange af bogens emner er kraftigt revideret og udvidet med nye opgaver og øvelser. Et nyt billedmateriale og nyt layout gør det nemt for eleverne at navigere i stoffet.

Naturvidenskabeligt grundforløb er skrevet i et letlæst sprog og er opbygget som en række selvstændige opslag, inddelt i fem emneområder:

  • Naturvidenskabens grundbegreber
  • Naturvidenskabelig metode
  • Indsamling af empiri
  • Analyse og fortolkning af data
  • Formidling af resultater


En række opslag fungerer som introduktion til skriftlighed i naturvidenskab og præsenterer fx en skabelon til naturvidenskabelige rapporter. Andre opslag viser, hvordan de naturvidenskabelige kompetencer kan inddrages i tværfaglige projekter.

Bagest i bogen findes en oversigt over naturvidenskabelige begreber og retningslinjer vedrørende sikkerhed i laboratoriet.

Naturvidenskab er spændende – og det skal undervisningen i naturvidenskab også være. Den systematiske, empiribaserede udforskning af verden omkring os har bidraget afgørende til både den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Med bogen Naturvidenskabeligt grundforløb vil vi gerne give eleverne på ungdomsuddannelserne et redskab til tilegnelsen af de naturvidenskabelige fag – og en oplevelse af naturvidenskab som et vedkommende og anvendeligt fagområde.

Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) skal inspirere til videre arbejde i naturvidenskab og dermed støtte eleverne i deres valg af studieretning – og måske også fremtidige karriere. I NV-forløbet får eleverne færdigheder i grundlæggende metodisk arbejdsmetode; et godt fundament for den videre undervisning i de naturvidenskabelige fag på højere niveauer.

Denne tredje udgave af bogen er målrettet de nye naturvidenskabelige grundforløb i htx og stx og har som mål at styrke elevernes naturvidenskabelige kompetencer. Eleverne skal ud over den konkrete viden om de enkelte fags kernefaglige områder også udvikle kritisk sans, og som naturvidenskabeligt dannede mennesker kunne forholde sig til naturvidenskabens muligheder og begrænsninger.

Undervisningen i NV kan tilrettelægges på mange måder, men det er vores erfaring, at eleverne får den bedste forståelse for de naturvidenskabelige fags krav og arbejdsmåder ved selv at belyse udvalgte problemstillinger gennem eksperimenter og feltarbejde. I biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, kemi og naturgeografi er viden og erkendelse en fortsat proces, hvor den etablerede viden hele tiden efterprøves i praksis. Eleverne skal have lov til at prøve det samme.

I forlængelse af ideen om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (også kaldet IBSE, se bl.a. opslag 4) har vi derfor tilrettelagt bogen som 50 korte, selvstændige opslag centreret omkring emner, der kan belyses eksperimentelt eller gennem empiriske data fra feltarbejde – eller som beskriver de metoder og arbejdsformer, der kendetegner naturvidenskabelig forskning. Skriftligheden i grundforløbet lægger op til korte, afgrænsede produkter, men vi har ment, at det også vil være meningsfuldt fortsat at introducere den naturvidenskabelige rapport, som peger videre mod arbejdet i fagene i studieretningerne; skrivningen i de naturvidenskabelige fag favner mere bredt, hvorfor vi også giver en kort introduktion til andre skrivehandlinger.

Opslagene kan og skal altså ikke læses i rækkefølge eller fra A-Z. Vi har valgt denne form for at give de enkelte lærerteam, der underviser i NV, den størst mulige frihed i valget af emner. Bogen bør derfor være en taskebog, hvor opslagene inddrages og behandles i forbindelse med de valgte emner.

Bogens emneopslag er grupperet under hovedoverskrifterne Naturvidenskabens grundbegreber, Naturvidenskabelig metode, Indsamling af empiri, Analyse og fortolkning af data og Formidling af resultater, som afspejler forløbet af den naturvidenskabelige undersøgelse.

Den reviderede 3. udg. indeholder en række nye emne-opslag (fx opslag 4, 8, 12, 13, 14, 15, 40 og 41). Mange opslag er kraftigt revideret og udvidet med nye opgaver og øvelser. Et nyt billedmateriale og nyt layout gør det nemt for eleverne at navigere i stoffet.

På bogens website www.lru.dk/nv er der adgang til eksempler på forløbsopbygning, inklusive eksperimenter og undersøgelser, som vi har god erfaring med.

God fornøjelse!

Forfatterne

Udgave

3. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    25/02/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere