Viva la vida

Viva la vida er et nyt begyndersystem med hurtig progression. Kompetenceområderne kommunikation, kultur og samfund tilgodeses.

I tilknytning til Viva la vida udgives et lille grammatikhæfte (Gramática de uso básica). På det gratis website findes øvelser til print, et emneorganiseret ordforråd samt lydoptagelser, som gør det muligt at arbejde med intonation, rytme, tryk og udtale: www.lru.dk/vivalavida

Der er tre hovedkapitler: España, Hispanos en Estados Unidos og México.
Teksterne består af uddrag af artikler, litterære tekster, sange, breve, interviews og blogs. Herigennem får eleverne indblik i kulturelle, politiske, historiske og aktuelle forhold. Der lægges op til beskrivelse, beretning, referat og dialog.

Ordforrådsindlæring står centralt i bogen. Eleverne møder jævnligt de samme ord og vendinger. Det øger deres mulighed for at tilegne sig et ordforråd inden for det nære og genkendelige. Desuden trænes specifikt og alment ordforråd i alle kapitlerne ved opsamlingsøvelser.

Alle tekster er rigt gloseret og er af overskuelig længde. I alle kapitler findes samtale- og grammatikøvelser, der anvender varierede læringsstrategier. De første tekster er korte hverdagsdialoger og præsentationstekster, der giver eleverne en følelse af, at de hurtigt kan sige noget på spansk.

Målgruppen er 1. og 2. g.

Rettelsesblad til 1. oplag: https://issuu.com/lr-undervisning/docs/fe_de_erratas_viva_la_vida?e=0

Et anderledes begyndersystem  

Viva la vida er et helt nyt og anderledes spansksystem. Hvad gør vores bog anderledes end andre begyndersystemer? Viva la vida præsenterer eleverne for et udvalg af lettilgængelige, autentiske tekster der kan bruges i temalæsningen allerede i 1.g (eller tilsvarende niveau). Bogen er desuden reformegnet, appetitlig og varieret og har et tydeligt kommunikativt fokus: 

Reformegnet – Opgaver og øvelser er baseret på et funktionelt sprogsyn. Fx præsenteres udtalereglerne i mindre, overkommelige portioner fordelt ud over kapitel 1, og de ledsages af øvelser der skærper den sproglige opmærksomhed, idet de bringer elevens egne observationer og ræsonnementer i spil. Bogens emnevalg tilgodeser udviklingen af interkulturelle kompetencer og stiller skarpt på kulturelle forskelle i fejring af højtider, spisevaner, måder at hilse på etc. Bogen tilgodeser tilegnelsen af karrierekompentencer, idet den giver en forståelse af studie- og arbejdsforhold samt arbejdsmarkedet i spansktalende lande. Mange af bogens opgaver lægger desuden op til at der arbejdes innovativt. Eleven trænes løbende i de forskellige opgavetyper der anvendes i den nye eksamensform. I slutningen af hvert kapitel trænes delprøve 1 af den nye eksamensform. Kapitel tre afsluttes med en delprøve 1 og delprøve 2 som sammenhængende eksamenssæt. 

Appetitlig og varieret – Der bydes på en bred vifte af både hverdagsemner og diverse kulturelle, historiske og samfundsmæssige temaer. Alle kapitler er rigt illustreret med inspirerende billedmateriale, der tjener som afsæt for den sproglige træning og lægger op til kreative øvelser. Teksterne henvender sig bredt til både unge og modne elever. I øvelserne benyttes mange forskellige arbejdsformer, herunder både digitale (fx vodcast; oplæg med it-præsentationsværktøjer; informationssøgning mv.) og analoge (fx quizzer; arbejde med transparente gloser; små skriftlige og mundtlige produktioner såsom præsentationer, digte, opskrifter osv.) Der appelleres til den lærendes forståelse af egne læreprocesser og til forskellige  læringsstile igennem øvelser hvor man fx skal tegne, bevæge sig og agere i klasserummet, synge etc. 

Kommunikativt fokus - Tekster og øvelser sigter på at lære eleverne et naturligt og moderne spansk. Igennem arbejdet med autentiske tekster får de et godt fundament for at forstå, tale, læse og skrive spansk som sproget faktisk lyder og ser ud. Vi har inddraget øvelser i områder af sproget som vi erfaringsmæssigt ved kan være vanskelige og være med til at bremse udviklingen af et flydende sprog. Fx øvelser der træner de mange funktioner ordet que har på spansk, eller forskellen på muy og mucho. Tillige tager bogen relativt tidligt fat på sproglige konstruktioner som andre begyndersystemer ofte lader vente fordi de kan virke vanskelige, men som er helt centrale og karakteristiske for det spanske sprog: fx brugen af dativstyrende verber, gerundium, objektspronomen, høflig tiltale og diminutiver. Vi har forsøgt at forklare disse emner så simpelt og anvendelsesorienteret som muligt. 

Viva la vida består af denne bog, en lille grammatik, samt et website – lru.dk/vivalavida – hvor der findes øvelser til print, et emneorganiseret ordforråd m.v. samt lydoptagelser af bogens tekstmateriale hvilket gør det muligt at arbejde med intonation, rytme, tryk og udtale på spansk. Også de eksempelord der optræder i forbindelse med gennemgangen af de enkelte bogstaver og deres udtale findes indtalt på websitet. 

Bogens struktur 

Bogen er delt i tre hovedkapitler: España, Hispanos en Estados Unidos og México. Hvert hovedkapitel indeholder et introduktionskapitel på dansk som giver god baggrundsviden om det pågældende land og danner basis for læsning af kapitlet som emne/forløb. Disse tekster vil også kunne bruges i andre fag og/eller tværfaglige forløb, fx med samfundsfag, historie eller religion. Dernæst følger en indledning på spansk, som ligeledes sætter fokus på generelle forhold og præsenterer eleverne for relevant alment ordforråd til emnet. Endelig følger en række underkapitler som består af op til fem korte tekster på spansk om specifikke personer og forhold og dertil hørende opgaver. 

Ordforrådsindlæring 

Ordforrådsindlæringen står centralt i bogen: I læsningen af teksterne møder man jævnligt de samme ord og vendinger. Denne gentagelse øger muligheden for tilegnelse af et ordforråd inden for emner der tager udgangspunkt i det nære og genkendelige, fx familien, kroppen, tøj, klokken, højtider, mad, ens eget hjem, byen, etc. Desuden trænes i alle kapitlerne såvel det specifikke som det almene ordforråd ved opsamlingsøvelser i glosetræning. Indlæring af faste vendinger samt talesprogsudtryk er tilknyttet tekster med dialog. 
Alle tekster er rigt gloseret med de for teksten aktuelle gloser i marginen på selve tekstsiden så eleven ikke skal lede efter dem under læsningen. Teksternes overskuelige længde lægger op til flere gennemlæsninger, fx en gennemlæsning med synlige gloser og fokus på tekstforståelse, en gennemlæsning med tildækkede gloser og fokus på oversættelse samt højtlæsning med fokus på udtale. 

Progression 

De første tekster eleverne møder i España-kapitlet er korte hverdagsdialoger med autentiske situationer. De møder også korte præsentationstekster hvor meget af ordforrådet er det samme som i dialogerne. Ved at arbejde med disse dialoger og tekster får de en følelse af, at de hurtigt kan sige noget på spansk – at de kan kommunikere på målsproget lige fra begyndelsen. De lærer verberne i den form de optræder i i disse tekster, altså som gloser. Derefter skrider arbejdet med grammatikken systematisk frem. Bestemte grammatiske emner og strukturer trænes løbende. Nogle få steder byder de autentiske tekster på grammatiske strukturer som de endnu ikke har trænet. I de tilfælde oversættes ordet i den i teksten brugte form i gloselisten. 

Forfatterne, 2017 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    09/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Spansk
+15