Case Reopened

Ekstramaterialet til Case Reopened findes her: www.lru.dk/casereopened

Case Reopened beskæftiger sig med krimigenren med fokus på genrens konventioner og tidstypiske træk. Antologien henvender sig primært til elever, der er i gang med 1. og 2. år af en gymnasial uddannelse.

Antologien indeholder primært tekster fra 00'erne og 10'erne. Teksterne kan læses i hvilken som helst rækkefølge, men er tænkt og afprøvet i den rækkefølge, de optræder i antologien, så der er en bevægelse fra klassisk detektivkrimi og hårdkogt amerikansk krimi til den postkoloniale krimi, den historiskinteresserede krimi, seriemorderkrimien, den sociologiskinteresserede krimi og retssalsdramaet.

Bogen indledes med teoriafsnit, dernæst følger tekster og opgaver. Der er korte forfatterportrætter. Opgaverne kan anvendes efter principperne 'pre-reading' , 'analysis' og 'contextualisation'.

Case Reopened beskæftiger sig med krimigenren, som er en af vor tids mest populære genrer, og har fokus på genrens konventioner og tidstypiske træk. Antologien henvender sig primært til elever, der er i gang med 1. og 2. år af en gymnasial uddannelse og har fokus på at lære eleverne at analysere litteratur ved at anvende litterære grundbegreber og på at lære dem at opbygge en litterær argumentation. Antologien indeholder tekster fra 00’erne og 10’erne samt en enkelt fra slut 90’erne og vil på den måde kunne give nye vinkler på og nye tekster til undervisningen i en overordentlig populær genre. Samtidig trækker antologien tråde til andre litterære værker, som teksterne direkte og indirekte refererer til, og viser dermed, at nok er krimigenren litteratur af og om sin tid, men den er ikke en løsrevet genre, der bevæger sig i et separat litterært rum. 

Teksterne kan læses i en hvilken som helst rækkefølge, men er tænkt og afprøvet i den rækkefølge, hvori de optræder i antologien, så der er en bevægelse fra klassisk detektivkrimi og hårdkogt amerikansk krimi til den postkoloniale krimi, den historisk interesserede krimi, seriemorderkrimien, den samfundskritiske krimi og retssalsdramaet. Altså, fra klassisk kriminallitteratur til mere utraditionelle bud på genren, hvor hovedpersonen fx afviger markant fra den klassiske detektiv. Bogen indledes med en definition af krimigenren og mulige forklaringer på dens popularitet samt rolle i samfundet. Derefter følger en teoretisk indføring i krimigenren med fokus på fire sager: stedet, karaktererne, plottet og opklaringen. Her fokuseres på genrens grundmønstre, som senere tages op i bogens opgavemateriale. Man kan vælge at læse dette teoriafsnit inden arbejdet med teksterne eller læse teorien, efterhånden som den skal anvendes i opgaverne. Opgaverne refererer ofte til teoriafsnittets begreber. 

Dernæst følger tekster og opgaver. Før hver tekst er der et kort forfatterportræt, og efter teksterne, en række opgaver, der kan anvendes efter principperne ‘prereading’, ‘analysis’ og ‘contextualisation’. Denne struktur nævnes ikke eksplicit, men den (eller de første) opgaver ved hver tekst skal forberede eleverne på den forestående tekst med fx ordforrådsarbejde, research af realia og tillæring af genrebegreber. 

I de næste spørgsmål trænes litterær analyse via opgaver, der skal dokumentere fortolkning af fx plot eller karakterer. Disse opgaver lægger op til en efterfølgende opsamling, der kan foregå som tavleundervisning, podcast, fremlæggelser eller lign. Til slut følger opgaver, der har fokus på diskussion, perspektivering og/eller kontekst. Altså på at hæve abstraktionsniveauet i forhold til arbejdet med den enkelte tekst. 

Fælles for alle opgaverne er, at de vil kunne fungere som hjemmearbejde, par- og gruppearbejde, fremlæggelser med mere, men diskussionsopgaverne og lignende opgaver fordrer ofte, at man har diskussionspartnere. Efter opgaverne er der forslag til arbejde med medier, fx radio, tv og film. Når det er relevant, er det muligt at printe/downloade opgavemodeller fra bogens hjemmeside lru.dk/casereopened (markeret med ‘Fri kopiering© Case reopened.’), så læreren kan uploade opgaveark direkte til eleverne på de platforme, skolen arbejder på, eller udlevere printede ark. 

Gennem bogen tydeliggøres det, at engelsk er et metodisk fag med eget begrebsapparat, der knytter sig til fagets tekstgenrer. Samtidig varieres opgavetyperne dog også, så eleverne ikke anvender en universalløsning til hver tekst, men får en forståelse for teksternes karakter og ikke bare ukritisk reproducerer en given analysemodel gang på gang. 

Imellem tekster og opgaver finder eleverne desuden en række sager (investigations), der kan opklares ved hjælp af billedanalyse og/eller research på internettet. Sagerne drejer sig om forbrydelser i litteraturen, fx Macbeths mord på King Duncan, eller litterære personers mystiske dødsfald, fx Edgar Allan Poes.  

Bagerst i bogen findes et ordforrådspil med nøgleord fra antologiens teori og en krydsogtværs. Der er desuden spørgsmål og et oversigtsark, som kan bruges til repetition af temaet. 

Krimitemaet egner sig til tværfaglige forløb med fx samfundsfag, religion, historie, mediefag, psykologi, dansk og andre fremmedsprog. Disse fag vil fx kunne bidrage med statistisk materiale, historiske perspektiver, kristne grundfortællinger og andre landes litteratur i samme genre. 

Tak til lærere, elever på Risskov Gymnasium og andre tålmodige sjæle, der har hjulpet med mig antologien. 
Tine Rønlev Eriksen, Aarhus 2016 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    11/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere