Mind your own business

MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ er en samling af sagprosatekster til niveau C og B for læsere med interesse for bogens fire hovedtemaer: business, iværksætteri og innovation, virksomheders brug af sociale medier og tværkulturel forretningskultur. De fire hovedtemaer belyses i fem kapitler: "Entrepreneuring", "Minding your own Business in the West", "Minding your own Business in the Far East", "Burberry" og "Tommy Hilfiger".

Hvert kapitel indledes med en introduktion, der sætter kerneteksterne ind i en logisk indholdsmæssig og virkelighedsnær sammenhæng.

Aktuelle undertemaer, som f.eks. virksomhedens sociale ansvar og dens etiske spilleregler, piratvirksomhed og mindre virksomhedstyper, herunder danske Paradis, samt forretningskultur gør MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ til et spændende møde med erhvervsfagligt engelsk og velegnet til såvel klasseundervisning som tværfagligt projekt- og samarbejde.

Der hører et website med til bogen, med et væld af supplerende materiale, videoer, kreative opgaver til projektarbejde. Ekstramaterialet kan findes her: https://lru.praxis.dk/Lru/microsites/mindyourownbusiness/

MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ består af: 

1. en samling af sagprosatekster, der belyser kernen i hvert kapitel med 
– Arbejdsopgaver i form af ‘Focus on COMPREHENSION & Focus on DISCUSSION’ 
– Index of subthemes and keywords 
– Alfabetisk glossar bagerst i bogen. 

2. et website, der belyser kerneteksterne i hvert kapitel og består af 
– Focus on VOCABULARY 
– Focus on READING, sharing, cooperative learning and PRESENTATION 
– Focus on LISTENING, summarising and commentary or collecting and applying information 
– Focus on WRITING with assignments in Chapter 4. 
 
MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ – tekstantologi 
Hovedtemaerne i MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ er business, innovation og brug af sociale medier – i små såvel som store virksomheder – samt tværkulturel forretningskultur. Der er lagt vægt på tekster, som ligger inden for de unges interessesfære, og virksomhedseksempler, som de kan identificere sig med. Teksterne og opgaverne om brug af sociale medier inviterer til overvejelser og stillingtagen fra brugernes side. 

Det gælder også teksterne om Generation Y, der er den hidtil mest vidende og kritiske generation, hvad angår markedsføring og reklamer. De har et værdisæt, der adskiller sig fra tidligere generationer. En vigtig definition af Generation Y er, at de er vokset op med internettet som en naturlig del af deres liv og vil bruge medierne på en anderledes måde. De kaldes således også for iGenerationen, NetGenerationen, Generation Y Not, og ifølge en global undersøgelse foretaget af Millennial Branding lægger de også navn til Gen Innovation, som er af den overbevisning, at innovation er en integrerende del af økonomisk vækst. Det er denne teknologiske virkelighed virksomheder, små såvel som store, må navigere i, og det fremgår af antologiens tekster, hvordan virksomhederne griber dette an, tilpasser sig den digitale virkelighed og udnytter de nye digitale muligheder. 

Overalt i antologiens materiale og de digitale opgaver inviteres brugerne til at forholde sig til etiske dilemmaer såsom virksomheders sociale ansvar, piratkopiering og forfalskning, sweatshops og børnearbejde, bæredygtighed i værdikæden og på det digitale område, forbrugeransvar, brug og misbrug af sociale medier, overvågning af og på de sociale medier.  

Index of subthemes and keywords er med til at skabe overblik over de mange delemner, der krydser hovedtemaerne: business, innovation, brug af sociale medier og tværkulturel forretningskultur. Indekset gør det muligt at læse og arbejde ’på tværs’ af hovedtemaerne, og dette gør MIND ¥OUR OWN BUSINE$$ meget fleksibel og velegnet til såvel klasseundervisning som tværfagligt projekt- og samarbejde. 

Hovedtemaerne belyses i CHAPTER 1: Entrepreneuring med kernetekster om entreprenørskab generelt, socialt og velfærdsentreprenørskab, brug af sociale medier og Generation Y – den til dato mest digitalt kompetente og globalt orienterede generation med stort socialt engagement. 

CHAPTER 2: Minding your own business in the West indeholder kernetekster om franchisesystemet og de krav, det stiller til en franchisetager, samt brugen af sociale medier relateret til franchising. 

CHAPTER 3 omhandler Burberry, der er et eksempel på et eksklusivt, gammelt firma, som klarer sig i en benhård konkurrence inden for modebranchen, især via innovativ og banebrydende brug af sociale medier. 

CHAPTER 4 om Tommy Hilfiger er et eksempel på et enkeltmandsværk med global succes, som har klaret sig inden for modebranchen trods en omskiftelig tilværelse, bl.a. ved hjælp af et unikt og effektivt flerstrenget mediemiks. 

CHAPTER 5: Minding your own business in the Far East giver et lille indblik i entreprenørskab i Kina og Indien. Teksterne er valgt, fordi de med deres anderledes baggrund har en ny indfaldsvinkel til hovedtemaet. De giver gode muligheder for at perspektivere og globalisere emnet i forhold til de to lande, der er og ser ud til i øget omfang at forblive vigtige samhandelspartnere for Danmark uden for Europa og USA.Hvert kapitel indledes med en Introduction, der sætter kerneteksterne ind i enlogisk, indholdsmæssig og virkelighedsnær sammenhæng. Introduktionerne kan bruges som en pre-reading activity før arbejdet med de enkelte tekster og/eller som udgangspunkt for brugernes valg af emne. 

How to do busine$$ (abroad, in Britain, in the United States, in China, in India) giver en indføring i, hvordan danske entreprenører må lære at begå sig både på nettet og rent fysisk, når de gør forretning på tværs af landegrænserne i de fire lande, der er repræsenteret i bogens kapitel 2 til 5. Kulturprofilerne er udarbejdet af den amerikanske kulturanalytiker og globaliseringskonsulent Richard Gesteland og giver en eminent indføring i og basisviden om forretningskulturer i Danmark, Storbritannien, Nordamerika, Kina og Indien med udgangspunkt i anekdoter, der illustrerer en række kulturmønstre. Disse kulturmønstre er anvendelige til sammenligning af kulturer og giver et praktisk indblik i, hvad en dansk entreprenør og forretningsmand skal være opmærksom på i tværkulturelle forretningssituationer. 

Sværhedsgraden af kerneteksterne i tekstantologien og artiklerne til træning af læsekompetencen på websitet er gradueret, dels ved hjælp af en prik for de sprogligt nemmeste tekster og to prikker for de sprogligt sværere tekster, dels ved angivelse af længden af de enkelte tekster i antal ord. For videoernes vedkommende på websitet angives varigheden i minutter af de enkelte videoklip. Det alfabetiske glossar glosserer alle kerneteksterne tæt, arbejdsspørgsmålene samt FOCUS ON VOCABULARY på websitet, og vil desuden være en stor hjælp i alle øvrige opgaver. Glossaret er udarbejdet, således at brugeren selv i nogle tilfælde skal vælge den mest hensigtsmæssige glose. 

lru.dk/mindyourownbusiness 

På dette website bliver kerneteksterne belyst fra andre vinkler og sat i perspektiv, dels gennem links til en række artikler, hvor læsekompetencen, sociale kompetencer og præsentationsteknik sættes i spil, dels gennem en række videoer, hvor lyttekompetencen, evnen til at resumere hovedpunkter, til at anvende nye informationer og personlig stillingtagen, trænes. Mange af videoerne har en længde, der gør dem egnede til (eksamens)træning. 

Gennem videoerne får brugerne desuden en oplevelse af variationerne i engelsk – de forskellige Englishes. Den skriftelige del til Chapter 4 på websitet inkluderer kreative skriveopgaver. 

I relation til kerneteksterne har websitet et særskilt afsnit med Focus on VOCABULARY. Her indøves det erhvervsfaglige ordforråd. Det sker gennem forskelligartede øvelser, som matching exercises, completing sentences, filling in exercises, word building og word expansion. Eftersom de fire hovedtemaer ’business’, innovation’, ’brug af sociale medier’ og ’tværkulturel forretningskultur’ er gennemgående i alt materiale, vil alle ordforrådsøvelser være nyttige for brugerne – uafhængigt af hvilket kapitel de læser eller har læst. 

Feedback på øvelserne sker ved hjælp af en Answer Key, der kan printes ud. Tilegnelsen af det erhvervsfaglige ordforråd via øvelserne er til stor støtte for brugerne, når de arbejder med de supplerende tekster og videoklip på websitet. 

Jeg ønsker brugerne god fornøjelse med MIND ¥OUR OWN BUSINE$$. 
Ruth Flensted 
Forår 2015 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere