Danmarkshistorie

Denne grundbog er en grundig indføring i hele Danmarks historie. Den rummer som noget nyt 2 kapitler om Danmarks oldtid og altså perioden inden vikingetiden.

Forfatterne anlægger dertil nye vinkler på besættelsestiden, den kolde krig – her specifikt Danmark og Østeuropa - og belyser betydningen af Danmarks medlemsskab af EU.

Perioden efter murens fald er behandlet i temaer som indvandringens historie, ytringsfrihed og terrorisme, Danmark og Europa samt Danmark som international aktør.

Bogen slutter med et kapitel om historisk metode, der også rummer en værktøjskasse med gode redskaber til eleverne. Der er kilder til alle kapitler.

Denne bog er en rigt illustreret danmarkshistorie, der dækker perioden fra oldtiden til globalisering og indvandrerdebat i 00’erne.

Fra Danmarks oldtid er jernalderen vægtet med en længere fremstilling, som inkluderer nye, skriftlige kilder. Der er skrevet særlige kapitler dels om perioden1940-1945 og dels om Danmark og Østeuropa. Disse kapitler giver nye vinkler til undervisningen i henholdsvis besættelsestiden og Danmark under den kolde krig. Bogens EU-stof behandler betydningen af Danmarks medlemskab siden optagelsen. Perioden efter murens fald er behandlet i temaer som indvandringens historie, ytringsfrihed og terrorisme, Danmark og Europa samt Danmark som international aktør.

Bogens kapitler:

Forord
8 Kapitel 1. 13.000—500 f.Kr.
Forhistorisk tid
22 Kapitel 2. 500 f.Kr.—793 e.Kr.
Jernalderen
46 Kapitel 3. 793—1050
Vikingetid og statsdannelse
72 Kapitel 4. 1050—1536
Middelalder
92 Kapitel 5. 1536—1660
Reformation og renæssance
112 Kapitel 6. 1660—1720
Enevælden
126 Kapitel 7. 1720—1814
Oplysningstiden i Danmark
– helstat, landbosamfund og dannelse
154 Kapitel 8. 1620—1814
Kolonier, neutralitet og krig
166 Kapitel 9. 1802—1850
Guldalder og romantik
Kapitel 10. 1840—1914
Industrialisering
198 Kapitel 11. 1830—1915
Demokrati
214 Kapitel 12. 1914—1940
Kriser, reformer og sammenbrud
234 Kapitel 13. 1940—1945
Besættelsen
258 Kapitel 14. 1945—1991
Industrisamfund og velfærdsstat
274 Kapitel 15. 1945—1991
Danmark og den kolde krig
296 Kapitel 16. 1945—2013
Danmark som international aktør
310 Kapitel 17. 1973—2013
Danmark og Europa
324 Kapitel 18. 2001—2013
Ytringsfrihed og terrorisme til debat
340 Kapitel 19. 1967—2013
Indvandringens historie
– på vej mod det multikulturelle samfund?
356 Kapitel 20. 1960—2013
Er Danmarkshistorien slut?
362 Historisk metode

I denne bog ”Danmarks historie – dannelse og forandring” giver vi et bud på, hvordan det danske samfund har udviklet sig gennem tiden og er blevet til det Danmark, som vi kender i dag. Som titlen indikerer, er det vores opfattelse, at dannelsen af Danmark må ses som en historisk fortløbende proces. Samtidig sigter titlen til begrebet ”dannelse”: Kendskabet til historien og en forståelse af mennesket som både historieskabt og historieskabende er med til at forme vores personlighed og identitet. 

Én af bogens pointer er, at en forståelse af nutiden kræver historisk viden, herunder et overblik over centrale begivenheder og udviklingslinjer i historien – udviklingslinjer, som strækker sig længere tilbage, end man ofte er opmærksom på. Af samme årsag har vi valgt at tildele Danmarks tidlige historie en vis vægt. 

En anden pointe i bogen er, at Danmarks historie altid har udviklet sig under påvirkning af – og i samspil med, udviklingen i den øvrige verden, navnlig Europa. De fleste kapitler i bogen indledes derfor med en kort redegørelse for centrale træk ved den verdenshistoriske udvikling i den pågældende periode, for derefter at zoome ind på begivenhedernes betydning for Danmark. Bogen sigter derfor på en tilgang, hvor danmarkshistorien behandles både i dybden, bredden og i sammenhængen. 

Undervejs i bogen anvendes citater fra relevant historisk kildemateriale til at illustrere og dokumentere væsentlige forhold og pointer. Længere citater er forsynet med kildehenvisninger, og en del af kildematerialet er bragt under kildeafsnittene, som afrunder hvert kapitel. 

Det er hensigten, at bogen med tiden kan suppleres med en hjemmeside med yderligere kildemateriale til de forskellige perioder og temaer. 
At skildre flere tusinde års danmarkshistorie i ét bind er en stor udfordring, og vi har foretaget en række valg og fravalg. Nogle vigtige problemstillinger, begivenheder og personer har måttet udelades, og andre behandles kortfattet. Alligevel er det vores håb, at det er lykkedes os at skrive en danmarkshistorie, der er tro mod kildematerialet og forskningen – og som etablerer en sammenhængende fortælling om Danmark. Vi har i arbejdet med bogen trukket på en lang række tidligere udgivelser vedrørende dansk historie. Det vil føre for vidt at nævne alle disse dokumentations- og inspirationskilder, men en del af dette materiale er anført bagerst i bogen under afsnittet ”Forslag til videre læsning”. Forhåbentligt kan afsnittet være til gavn for opgaveskrivere og andre, som søger kvalitetsmateriale om forskellige emner og perioder i Danmarkshistorien. 

”Danmarks historie – dannelse og forandring” er tænkt til at indgå i undervisningen i historie i stx, hvor bogen vil kunne fungere som grundbog til dansk historie gennem hele elevernes forløb fra 1. til 3. G. Endvidere vil bogen kunne bruges i forbindelse med det fælles forløb i dansk og historie samt ved opgaveskrivning i forbindelse med dansk-historieopgaver og studieretningsprojekter. I hf vil bogen kunne anvendes i forbindelse med historieundervisningen i Kultur- og samfundsfagsgruppen samt ved historieopgaver, herunder den større skriftlige opgave. Bogen kan anvendes i forbindelse med undervisningen i samtidshistorie i hhx samt i teknologihistorie i htx. Med fokus på samspillet imellem Danmark og omverdenen igennem historien og inddragelse af konflikterne i nyere og ældre tid er bogen også velegnet som grundbog ved f.eks. Forsvarets officersuddannelser. Til brug i undervisningen samt ved elevernes selvstændige arbejde med opgaveskrivning er bogen forsynet med et kapitel, som giver en grundlæggende indføring i den historiske kildekritik. Dette kapitel vil endvidere kunne anvendes til metodiske og videnskabsteoretiske diskussioner i forbindelse med Almen Studieforberedelse. 

En række mennesker har bidraget til at gøre denne bogudgivelse mulig. Vi vil gerne takke Thorkil Smitt, som præsenterede os for idéen om at skrive denne bog, samt Betina Kjerulf-Jensen, Niklas Klarskov Jensen, Stina Lundgren og Lea Engelbrecht Lavtsen for deres værdifulde hjælp, kommentarer m.m. i forbindelse med udarbejdelsen af bogen. En varm tak skal også lyde til vores familier for deres store tålmodighed! Endelig vil vi gerne takke vores redaktør, Stefan Emkjær, for hans kyndige sparring og konstruktive kritik undervejs i forløbet samt teamet på Lindhardt og Ringhof Uddannelse. Ansvaret for bogen er dog vores eget. 

Vi håber, at vi med ”Danmarks historie – dannelse og forandring” har skabt en videnskabeligt velfunderet, og samtidig underholdende og engagerende fortælling om Danmark – en fortælling, som vil give læseren blod på tanden til at arbejde videre med historiske emner og problemstillinger. God fornøjelse med læsningen!  

København 
Thomas P. Larsen, Martin Cleemann Rasmussen og Ulrik Juel Lavtsen 

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    26/03/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15