Naturgeografi C

Denne 4. udgave af Naturgeografi C er udvidet med et helt nyt afsnit om demografi. Kapitlerne om klimatologi og energi er bearbejdet, så de afspejler udviklingen, og figurer og tabeller er opdateret. Desuden er FN’s verdensmål indarbejdet i en række kapitler.

Det primære fokus i denne grundbog er de naturgeografiske processer og deres konsekvens for menneskets levevilkår. Aktuelle eksempler kaster lys over de problemstillinger, der opstår, når mennesket udnytter, regulerer og forvalter natur og omverden. Bogen henvender sig primært til gymnasiets C-niveau, men store dele af bogen er også relevante på B-niveauet.

Naturgeografi C er revideret, opdateret og udvidet i forhold til anden udgave og indeholder nye aktuelle afsnit og figurer. Naturgeografi C er en grundbog, der i 7 kapitler fokuserer på naturgeografiske processer og konsekvenserne af disse, herunder hvordan mennesket påvirker og påvirkes heraf. Naturgeografi C henvender sig primært til gymnasieelever, der følger naturgeografi på C-niveau, men store dele af bogen kan også benyttes på B-niveau.

Formålet med bogen er at illustrere og præsentere naturgeografis vigtighed i forhold til mange af de helt store problemstillinger, som verden står overfor i dag. Og herigennem gøre brugerne af bogen i stand til at forstå komplekse sammenhænge relateret til områder som FN's verdensmål, klimaforandringerne, vandmangel, behovet for råstoffer, den skæve fordeling af fødevarer, der kommer til udtryk i fedmeepidemier i de rige lande og sultproblemer i de fattige og meget, meget mere.

Bogen er tilpasset læreplanen i naturgeografi C fra 2017 og giver også forslag til, hvordan fagets eksperimentelle arbejde, feltarbejde og andet empiribaseret arbejde kan inddrages i undervisningen. Derudover er det tilstræbt at vinkle de enkelte kapitler over mod relevante dele af FN's 17 verdensmål.

I forhold til tidligere udgaver er det denne gang forsøgt at slanke bogen en lille smule, sådan at den endnu tydeligere er målrettet undervisningen, herunder opdatering af figur- og datamateriale.

Aktuelle emner og problemstillinger er inddraget i emnegennemgangene. Eksemplerne i bogen er både danske og internationale og kan suppleres og ajourføres løbende. Bogen fungerer som grundbog og som inspiration til, at eleverne selv finder materiale til uddybning af udvalgte emner fra bogen. På denne måde kan der perspektiveres til selvvalgte problemstillinger, og differentiering af emnernes sværhedsgrad kan tilpasses de enkelte elever.

Bogens opbygning giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen i den rækkefølge, man måtte finde hensigtsmæssigt. I de enkelte kapitler henvises der til andre dele af bogen, hvor tilsvarende emner berøres og uddybes på andre relevante måder.

God fornøjelse og læselyst.

Tomas Westh Nørrekjær

Niels Vinther

Pernille Ladegaard-Pedersen

Udgave

4. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    24/08/2021

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker