Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat, 18. udgave

Bliv klædt på til at arbejde sikkert og miljømæssigt forsvarligt med epoxy og isocyanat.

I Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat gennemgås alt, hvad der er værd at vide om følgende:

• Hvad er epoxy og isocyanater, og hvor anvendes de?

• Hvilke sikkerhedsrisici udgør stofferne?

• Lovgivning på området, herunder Arbejdstilsynets vejledninger.

• Regler for mærkning, og hvordan man tyder dem.

• Værnemidler og deres brug, herunder korrekt af- og påtagning.

• Beskyttelse af omgivelser.

• Arbejdets udførelse og affaldshåndtering.

• Førstehjælp.

• Sikkerhedskultur.

Bogen er specielt målrettet det lovpligtige kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, der udbydes som arbejdsmarkedskursus og er en fast del af en række erhvervsuddannelser.

Bogen indeholder testopgaver og oplæg til praktiske øvelser.

Undervisere kan rekvirere en gratis pdf-fil med vejledende opgaveløsninger/facitliste. Henvendelse til Praxis på info@praxis.dk.

Materialet findes også i en digital version i praxisOnline med tilhørende iPraxis-forløb.

Tidligere udgaver af bogen findes også på:

- Polsk

- Tysk

- Engelsk

 

Epoxy og isocyanater har nogle fantastiske egenskaber med hensyn til styrker og holdbarhed, og derfor anvendes de i mange sammenhænge i forskellige produkter og produktionsprocesser. Men de hører til gruppen af farlige stoffer og materialer, som der er en række lovmæssige reguleringer og sikkerhedsregler omkring. For professionelt at kunne arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til en selv og sine omgivelser kræver det, at man har bestået et 2-dages kursus (AMU-kursus nr. 47942). Dette er et lovkrav.

Denne bog er specielt målrettet ovestående kursus, og derfor er bogens titel den samme som kursets: “Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat”.

Bogen gennemgår alt om,

• hvad epoxy og isocyanater er, og hvor de anvendes,

• hvilke sikkerhedsrisici de udgør,

• lovgivning på området, herunder At-vejledninger,

• regler for mærkning og hvordan man tyder disse,

• værnemidler og deres brug, herunder korrekt af- og påtagning,

• beskyttelse af omgivelser,

• arbejdets udførelse og affaldshåndtering,

• førstehjælp og

• sikkerhedskultur.

Indholdet bygger i høj grad på den omfattende lovgivning og de mange At-vejledninger, der er på området. Rundt om i teksten vil du støde på henvisninger til kildelisten bag i bogen. Det er et system med et talsæt omkranset af firkantparentes, fx [4-1].

Bogen er, i det omfang det har været muligt, struktureret ud fra de handlingsorienterede målformuleringer for kurset fra Industriens Uddannelser. Målformuleringerne og intentionerne med kurset behandler vi i kapitel 1. En af pointerne er, at der skal mere fokus på de praktiske færdigheder.

Bogen sørger for det teoretiske grundlag, som skal bruges på kurset, mens de praktiske øvelser tilrettelægges og udføres ude på de forskellige kursussteder.

Der er medtaget forskellige test og oplæg til praktiske øvelser i de kapitler, hvor det er relevant. Test dig selv-opgaverne giver kursisten en mulighed for at tjekke, om de vigtigste pointer fra gennemgangen nu blev forstået. Oplæggene til praktiske øvelser skal understøtte fokus på de praktiske færdigheder. Såvel test som praktiske øvelser er tænkt som et idé-katalog, som den enkelte underviser kan plukke fra og supplere med sit eget materiale, alt ud fra tidsrammerne og den præcise målgruppe.

Forlaget modtager meget gerne forslag fra bogens brugere vedrørende test og praktiske øvelser, som vil være gode at få med i næste udgave.

Ud over at være en nyttig opslagsbog, som er rar at have ved hånden, også efter overstået kursus, er det også en personlig arbejdsbog. Det er derfor en god idé, hvis kursisten skriver sit navn på fx indersiden af bogomslaget.

Forlaget ønsker at takke alle, som har bidraget til denne bog, og især Ejnar Als Brix, Tech College, som påtog sig den store opgave at give bogen den tiltrængte modernisering.

Materialet findes også i en digital version i praxisOnline med tilhørende iPraxis-forløb.

Praxis

November 2018

 

Forord 18. udgave

Bogen er endnu en gang blevet gennemgået for at sikre, at den lever op til den nyeste lovgivning og de nyeste vejledninger på området. Alligevel vil vi opfordre til, at du altid selv holder dig opdateret med nyeste tiltag, fx på retsinformation. dk og Arbejdstilsynets hjemmeside.

En af de væsentligste ændringer i denne udgave er gennemgangen af filtre til åndedrætsværn. Vi har medtaget en overskuelige oversigt over filter-koder og farvekoder fra ICM Safety. Samtidig har vi medtaget deres filterguide, hvori man kan slå de forskellige kemiske stoffer op og finde, hvilket filter der passer til disse. Denne guide har vi placeret bagerst i bogen under Ekstramateriale.

Der har været efterlyst et eksempel på sikkerhedsdatablad, som også indeholder MAL-kode. Derfor har vi udskiftet eksemplet med acetone til et eksempel på et sikkerhedsdatablad for en hærder i en epoxygulvmaling fra firmaet PPG Architectural Coatings. Det er også blevet flyttet til Ekstramateriale bag i bogen.

Endelig er der blevet justeret lidt i bogens opgaver. Opgaveformuleringer er blevet præciseret et par steder, hvor de kunne have givet anledning til misforståelser. Og der er udviklet nogle nye, som tager udgangspunkt i undervisningsfilmene, som er udviklet af Industriens Uddannelser.

Til arbejdet med revideringen har vi fået en stor hjælp fra Ejnar Als Brix, Tech College Aalborg. En stor tak til ham.

Vi vil opfordre til, at du som bruger af bogen kontakter forlaget, hvis du opdager fejl eller har idéer til ting, som kan forbedres.

Praxis

December 2021

Redaktør

Michael B. Hansen

Uddannelse

Udgivet

    11/01/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere