Arealer og bæredygtighed

Danmarks arealer er under pres. Der skal være plads til gyngestativer og gylletanke, motorveje og mountainbikestier, jagtmarker og juletræsplantager, og de vilde dyr og planter skal også tilgodeses.

iPraxisforløbet Arealer og bæredygtighed handler om, hvordan vi kan benytte vores arealer på en bæredygtig måde, som kan rumme både naturens og borgernes behov.

Forløbet indeholder mange forskellige opgaver og undersøgelser, som styrker elevernes kompetencer i alsidigt empiribaseret arbejde – både i felt og laboratorium. Eleverne kommer til at anvende digitale kort og lave simple GIS-analyser knyttet til geofaglige problemstillinger og aktuelle samfundsdebatter.

Forløbet kan benyttes på både C- og B-niveau. Det er anslået til at tage 8 moduler a 45 minutter.

Arealer og bæredygtighed er opdelt i tre sektioner.

Sektionen ”Arealanvendelse i Danmark” giver et overblik over, hvordan brugen af arealer er fordelt i Danmark. De tilknyttede opgaver har afsæt i et par af de store konflikter, der pågår om udnyttelsen af arealer i disse år.

Næste sektion, ”Arealanvendelse på dit gymnasium”, er praksisrettet. Her undersøger eleverne, hvordan arealerne bliver brugt på deres eget gymnasium, og de skal komme med forslag til, hvordan der kan tænkes multifunktionelle løsninger ind i dem.

I den sidste sektion, ”Solceller på taget”, skal eleverne undersøge, om deres gymnasiums tag er velegnet til opsætning af solceller. I opgaven indgår et forsøg, hvor eleverne skal måle indstrålingsvinklens betydningen for den mængde energi, som solceller kan producere.

Undervejs i forløbet samler eleverne målinger, GIS-kort, fotografier m.v. i et dataark. Arket dokumenterer elevernes arbejde med data og dokumentation.

Kernestof

Jordens og landskabernes processer

  • Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund. 

Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår

  • Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
  • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning 

Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning 

  • Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre. 
  • Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold. 
  • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    13/03/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker