Anvendt kemi 1, 5. udgave

Anvendt kemi 1 er første bind i en serie til kemi C-A. Bogen dækker fortrinsvis C-niveauet og arbejder målrettet med det, der karakteriserer den anvendte kemi: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund. 
 
Anvendt kemi 1 behandler kemisk sprog, kemiske beregninger og kemiske forbindelser samt emnerne syre/base-kemi, redoxprocesser og den indledende del af organisk kemi. Opgaver og eksempler er integreret i teksten, og en række cases perspektiverer kernestoffet. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med fagligheden. 

I 5. udgave er de ældre betegnelser simple og sammensatte ioner samt kovalent binding skiftet ud med enatomige og fleratomige ioner samt elektronparbinding i overensstemmelse med anbefalinger fra fagkonsulenten. De forskellige udgaver kan benyttes parallelt, hvis man er opmærksom på ændringerne.
 
Serien er oprindeligt skrevet til det tekniske gymnasium, HTX, men er efterfølgende tilpasset de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på HTX samt HF (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i undervisningen på begge uddannelser. 

Idéen til denne bog opstod i forbindelse med gymnasiereformen i 2004. På det tidspunkt manglede der noget undervisningsmateriale til at dække de nye niveauer. Specielt HF-området, hvor jeg underviste, var forsømt, og jeg begyndte derfor at udarbejde noget supplerende materiale hertil. I de følgende år begyndte jeg tillige at undervise på HTX, og det lå lige for at udbygge og videreudvikle materialet, så det også dækkede her. HTX-verdenens meget praktisk orienterede indgangsvinkel til tingene passer fint også i forhold til HF-undervisningen, så det har været frugtbart begge veje. Gennem et par år udarbejdede jeg materialet og afprøvede det i begge de to skoleformer. I juli 2010 udkom Anvendt kemi 1
 
Dette første bind dækker fagligt set det, der traditionelt kan betragtes som 1. g stof eller som HF C-niveau. Dog er især kapitlet om syrer og baser så omfattende, at det dækker hele kernestoffet på B-niveauet. I bogen har jeg forsøgt at krydre de teoretiske emner med praktiske eksempler – nogle i form af små forsøg, der kan laves i skolens laboratorium, mens andre bygger på brugen af kemi ude i den ”virkelige” verden. Bogen indeholder desuden en række cases, som er skrevet af fagfolk inden for forskellige områder, og jeg er dem tak skyldig.  
 
Mange elever og kursister har været prøvekaniner ved udarbejdelsen af materialet. Der er kommet mange gode ideer fra jeres side, som har været med til at udvikle og præge bogen. Nogle få skal særligt nævnes: Simone, Jesper og Anne, hvis hænder og ansigter også optræder på laboratoriebillederne i de første kapitler.  
 
I forbindelse med tilblivelsen af bogen har jeg haft god støtte fra fagkolleger på både Horsens Tekniske Gymnasium og Horsens HF & VUC. Specielt vil jeg gerne rette en stor tak til Marianne Erneberg for hendes konstruktive bidrag ved tilrettelæggelsen af bogen i startfasen. Jeg har haft en god dialog med Peter Müller, som har været hjælpsom omkring brugen af dataopsamling i forbindelse med de eksperimentelle småforsøg. I den afsluttende fase har jeg tillige fået mange gode og konstruktive kommentarer og rettelser fra Knud Ole Reffstrup på Odense Katedralskole i forbindelse med færdiggørelsen af dette første bind. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en tak til min tålmodige familie, der har været en stor støtte, mens bogen er blevet til. Tak for den gode opbakning og de nysgerrige spørgsmål.  
 
I 2. udgave fra oktober 2011 er der indført en række større og mindre rettelser af fejl og mangler, der er blevet opdaget i løbet af bogens første år i brug. I 3. udgave fra juli 2016 er de nye retningslinjer fra IUPAC indarbejdet, der blandt andet indeholder ny nomenklatur for navngivning af alkener og alkyner. Desuden er der brugt ladning i ionforbindelser med undergruppemetaller i stedet for romertal. Endelig er enheden M i kapitel 1 rettet til mol/L, så den ikke bliver blandet sammen med molarmassen, M. Der ligger ekstraopgaver og facitliste i Praxis’ webshop.  
 
Denne 4. udgave er kritisk gennemgået og redaktionelt tilrettet for småfejl, inkonsistenser og lign. Det omfatter også en større revidering i forhold til de nye læreplaner samt udmeldingen om nye begreber og navngivningsregler for både organiske og uorganiske stoffer udsendt fra Undervisningsministeriet i november 2015. I afsnittene om kemiske bindinger samt syrer og baser er der flyttet rundt på indholdet, så gennemgangen er mere logisk. Navngivningen af carbonhydrider er udvidet en smule, så molekyler, hvor dobbelt-/tripelbindinger ikke nødvendigvis er en del af længste kæde, nu også kan navngives. Endelig er bogen blevet opdateret med et lidt strammere layout. 
 
Horsens, april 2019 
Flemming Fischer 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    24/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Kemi
+61