I gang med kemi

I gang med kemi er en nyskabende grundbog til kemi C. 
Bogens systematiske gennemgang af det kemiske kernestof kombineres med perspektiverende temaer med supplerende stof. Temaerne tager udgangspunkt i biologiske problemstillinger og viser herigennem hvor kemi anvendes i såvel hverdagen som i omverdenen.

Bogen har seks kapitler:

  • I gang med kemi
  • Molekyler – når elektroner er fælles
  • Organiske forbindelser og stofmængdeberegninger
  • Ionforbindelser og koncentrationer
  • Når det er surt eller basisk
  • Redoxreaktioner – når elektroner flyttes

Indeholder systematiske træningsopgaver, aktiviteter og et omfattende appendiks. Man kan finde yderligere opgaver og øvelsesvejledninger under supplerende materialer på nucleus.dk.

Bogen efterfølges af en bog til B-niveau Videre med kemi.

I gang med kemi er en lærebog rettet mod undervisningen
i kemi på c-niveau på de gymnasiale uddannelser.
Bogen efterfølges af en lærebog til kemi på b-niveau.

Bogen er tilrettelagt så kernestoffet gennemgås systematisk
og struktureret, mens supplerende stof er dækket
af en række temaer som kan vælges til eller fra efter
tid og interesse. Mange temaer er kemiske vinkler på
en biologisk, hverdagsrelateret eller global problemstilling.

Temaerne tydeliggør at kemisk viden og (ud)
dannelse er vigtig - både for at forstå og for at kunne
handle - i forhold til de tekniske, sundheds-, miljø- og
klimamæssige udfordringer individet mødes af i den
nære og den globale verden.

Bogen er inddelt i seks kapitler der tilsammen dækker
kernestoffet og giver forskellige muligheder for at
dække det supplerende stof.

Kapitel 1 giver en introduktion til stoffer og deres fysiske
og kemiske egenskaber samt til reaktionsskemaer
og afstemning af disse. Det efterfølges af et tema om
emulgatorer. Dernæst er der en gennemgang af atomets
opbygning, grundstoffer og periodesystemet, og
dette suppleres af et tema om grundstoffet oxygen.

Kapitel 2 handler om molekyler og elektronparbindinger.
Der gives adskillige eksempler på simple uorganiske
molekyler, deres navne, struktur samt polaritet.
Der er valgt flere forskellige typer afbildninger af
molekylerne, så eleverne tidligt bliver fortrolige med
forskellige repræsentationsformer. Kapitlet indeholder
også et tema om drivhusgasser og global opvarmning
samt et tema om hydrofile og hydrofobe miljøer
i kroppen.

Kapitel 3 handler om organiske forbindelser og stofmængdeberegninger. Der gives eksempler på organiske forbindelser i naturen og i levende organismer. Alkanernes struktur og navngivning gennemgås, og den bruges til at introducere princippet i navngivning
for andre udvalgte stofklasser. Egenskaber som kogepunkter,
opløselighed og evne til at brænde (herunder sikkerhed) gennemgås med udgangspunkt i en sammenligning af alkaner og primære alkoholer. Kapitlet har dernæst et tema om biobrændsler, inden der gives en introduktion til mængdeberegninger baseret på et
praktisk eksempel med fremstilling af bioethanol. Udover
at introducere stofmængdebegrebet indeholder
denne del også beregninger af udbytter, volumenprocent
i forbindelse med destillation samt identifikation
af en begrænsende reaktant.

Kapitel 4 handler om ionforbindelser og koncentrationer.
Først gennemgås ioners og ionforbindelsers egenskaber og navngivning, inden forskellige koncentrationsbegreber
introduceres med opløsninger af ionforbindelser som eksempler. Første tema handler om transportprocesser i celler. Dernæst gennemgås
opløselighed og udfældning, inden der introduceres til (fældnings)titrering. De næste temaer handler dels om næringssalte og vandmiljø, og om brug af spektrofotometri i forbindelse med koncentrationsmålinger.

Kapitel 5 introducerer til syrer og baser, syrebasereaktioner,
styrke af syrer og baser samt pH-begrebet. Derefter gennemgås metoder til måling af pH samt syre-base-titrering. Et afsnit der på kvalitativt niveau beskriver forskydning af ligevægte, introducerer til
kapitlets tre temaer der omhandler henholdsvis lakrids og afkalkning, CO2 og forsuring samt frugters indhold af syrer.

Kapitel 6 handler om redoxreaktioner. Oxidation og
reduktion defineres inden et tema om ædle og uædle
metaller. Derefter introduceres oxidationstal, og det
efterfølges af et tema om forbrænding af alkohol samt
et tema om afstemning af redoxreaktioner. Sidste tema
handler om antioxidanter i mad og drikke og indeholder
bl.a. en redoxtitrering.

I både de systematiske dele såvel som i de tematiske
dele af bogen er der afsnit med opgaver og vejledninger
til aktiviteter der kan fungere som afbræk i den
teoretiske undervisning.

Efter hvert kapitel er der opsummering med en oversigt
over de vigtigste begreber som tydeliggør de faglige
mål for eleverne.

Symboler for fysiske størrelser er i overensstemmelse
med gældende regler kursiverede. Det samme er fagudtryk
i forbindelse med forklaringen af dem. Bagerst i
bogen er der et stikordsregister hvor der henvises til
ordforklaringerne. Ligeledes er der bagerst i bogen et
omfattende appendiks som gør det nemt at finde frem
til vigtige tabeller, oversigter og formler, som også er
præsenteret i kapitlerne.

Bogen har en tilhørende hjemmeside som kan tilgås
via www.nucleus.dk. Her findes bogens figurer samt
en omfattende samling vejledninger til eksperimentelt
arbejde. På hjemmesiden er der også en generel
introduktion til eksperimentelt arbejde og beregninger
i kemi.

En særlig tak skal rettes til de faglige redaktører Hanne
Wolff og Lone Brun Jakobsen, grafisk tilrettelægger
Lotte Thorup, samt til forlagsredaktionen bestående af
Hanne Wolff, Birthe Søndergaard Villadsen og Frank
Grønlund Hansen for opbakning og forbilledligt samarbejde
hele vejen gennem bogens tilblivelse.

Maj 2020
Lone Als Egebo

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    25/09/2023

Udgiver

    Nucleus

Læs mere