iPraxis

44346 Design og automatisering af regneark - Learnmark

Beskrivelse

1

Uddannelse

 • Efteruddannelse
13884
eBog+

Projektledelse - Teori og praksis

Beskrivelse

Uddannelse

 • Efteruddannelse
13617
eBog+

Informatik C

Beskrivelse

Informatik er læren om informationsbehandling. Information kan være et budskab, en oplysning eller data. I informatik arbejdes der fx med, hvordan informationen er indsamlet, organiseret og præsenteret.

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

Bogen dækker hele kernestofområderne i 2017-læreplanen for faget. Fortolkningen af de faglige mål læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX.

Informatik C er skrevet i et elevnært sprog, er rigt illustreret og indeholder mange praktiske og letforståelige eksempler og øvelser. Mange kan anvendes som oplæg til diskussion i plenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.

I forlængelse af bogen er der tilknyttet et arbejdshæfte, Informatik C - værktøjshæfte. Værktøjshæftet giver en grundig indføring i tre værktøjer til smartphone-programmering, SQL-database og html-kodning. Hæftet indeholder desuden to undervisningsforløb.

Niveauer

 • C
13763
eBog+

Almen fødevarehygiejne

Beskrivelse

Bogen har fokus på hygiejne og egenkontrol. Den giver en viden om at tilberede mad, så den ikke er årsag til fødevarebårne sygdomme.

Bogen er skrevet i samarbejde med en læsekonsulent og indeholder:

 • Lovgivning og fødevarekontrol.
 • Hvad er mikroorganismer? Hvad lever de af? Hvor finder man dem?
 • Egenkontrol: hvordan forhindrer man, at maden gør en syg? Hvad skal man tjekke? Emnet gennemgås fra råvarer over indkøb og modtagelse til klargøring, varmebehandling, varmholdelse, nedkøling, anretning og rengøring m.m.
 • En udførlig forklaring af de svære ord.

Bogen henvender sig til arbejdsmarkedsuddannelsen i almen fødevarehygiejne samt til undervisningen i samme for fødevareuddannelserne.
 

6135
iPraxis

Hulmur med to vinger

Beskrivelse

Der er udviklet 2 iPraxisforløb til murernes HF1: Opgave A Vinkelhulmur og opgave B, Hulmur med to vinger. Opgave A er knap så fagligt udfordrende som opgave B. Det er op til den enkelte lærer at vurdere hvilke elever, der skal arbejde med A-opgaven og hvilke med B-opgaven. Hovedvægten i begge læringsforløb ligger på mure-, fuge-, puds-, flise- og klinkearbejde. Den vejledende varighed for en opgave er 5 uger. Opgave B: En kunde skal have muret en mindre prøvemur. Prøvemuren er en hulmur på sokkel. Hulmuren har to vinger og er med vinduesåbning og sålbænk. Vinduesfalsen er med kuldebroisolering. Muren skal afsluttes med rulleskifte i toppen mellem de to vinger i hele murens bredde. På bagsiden af muren skal der opsættes fliser. Gulvfladen mellem bagmurene, skal udstøbes med afretningslag og efterfølgende beklædes med klinker.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
10452
iPraxis

Vinkelhulmur

Beskrivelse

Der er udviklet 2 iPraxisforløb til murernes HF1: Opgave A "Vinkelhulmur" og opgave B, "Hulmur med to vinger". Opgave A er knap så fagligt udfordrende som opgave B. Det er op til den enkelte lærer at vurdere hvilke elever, der skal arbejde med A-opgaven og hvilke med B-opgaven. Hovedvægten i begge læringsforløb ligger på mure-, fuge-, puds-, flise- og klinkearbejde. Den vejledende varighed for en opgave er 5 uger. Opgave A: En kunde skal have muret en mindre prøvemur. Prøvemuren er en vinkelhulmur på sokkel med vinduesfals og sålbænk. Vinduesfalsen er med kuldebroisolering i forlængelse af sålbænken. På bagsiden af muren skal der opsættes fliser. Vinklen, der dannes af bagmurene, skal udstøbes med afretningslag og efterfølgende beklædes med klinker.

Uddannelse

 • EUD Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
10451
webBog

Matematik C

Beskrivelse

Matematik C er sammensat, så den følger bekendtgørelsen for Matematik C på eux. Desuden kan den bruges som læremiddel til matematik D-C på eud og hf.

Ud over teksten indeholder materialet omkring 200 regneopgaver og over 30 videoer med eksempler, definitioner og beviser. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver. Derudover er der fem iPraxisforløb, som du kan finde på praxisOnline.dk. De er alle blevet udgivet i løbet af 2016.

Denne bog er skrevet i et langt mere narrativt sprog, end der plejer at blive brugt i matematiklærerbøger, og mange af opgaverne passer til historien. Den fortællende stil og de groteskte eksempler er med til at hjælpe eleven til at huske metoder og formler samt forstå matematisk tankegang.

Derudover er der en række mobilMissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUX
 • EUX Merkantil

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • C
4643
iPraxis

DANSK PÅ SOSU/PAU. Genrebevidsthed og skriftlig fremstilling

Beskrivelse

I forløbet arbejdes med følgende emner: Faglig læsning Noveller Pjecer/foldere Forskelle og ligheder mellem noveller og pjecer Produktion af en pjece

Uddannelse

 • EUD
 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
6203
webBog

Fysik, EUX, B

Beskrivelse

Denne webBog gennemgår de fysikfaglige emner ifølge Undervisningsministeriets læreplan for Fysik B til htx og teknisk eux.

Den indeholder både tekniske og erhvervsrettede emner.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på B-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.


Derudover indeholder fysik-fagpakken opgaveforløb (iPraxis), der er særligt relevante for erhvervsuddannelserne. Yderligere spiller webBogen sammen med FysikMission, som bringer bevægelse ind i undervisningen.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Fysik

Niveauer

 • B
359
webBog

Dansk A, eux teknisk

Beskrivelse

Dansk A er en grundbog til dansk A-niveau på den tekniske eux. Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for teknisk eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med fagets tre hovedområder, sprog, litteratur og medier - herefter følger et kapitel om teknologisk dannelse og et kapitel, der gennemgår de skriftlige eksamensgenrer, som knytter sig til teknisk eux.

Bogen bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se. Materialet lægger op til, at eleverne arbejder med sprog, litteratur, medier og teknologisk dannelse i forhold til tekstanalyse og tekstproduktion, på en måde som er med til at træne deres refleksion, kreative evner og kritiske sans i forhold til forskellige tekster.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • A
1379
webBog

Matematik, EUX teknisk, B

Beskrivelse

Matematik B passer til eleven, der har matematik B på eux på de tekniske retninger. Desuden kan webBogen bruges som læremateriale til matematik B på hf og htx sammen med vores Matematik C-niveaubog

Materialet indeholder ud over teksten en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og både almindelige opgaver og interaktive GeoGebra-opgaver.

Til forløbet hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • B
1691
webBog

Dansk A, eux merkantil

Beskrivelse

Dansk A er en grundbog til dansk på den merkantile eux.

Bogen er delt op i tre afsnit, som beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Den bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se.

Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for merkantile eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit i bogen findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og arbejde med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Derudover ligger der i iPraxis opgaver, der træner det stof, der præsenteres i webBogen, på tværs af kapitlerne og hovedområder litteratur, medier og sprog/kommunikation.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Merkantil

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • A
351
webBog

Dansk F-C, grundforløb

Beskrivelse

Dansk F-C er en grundbog til dansk på erhvervsuddannelserne, rettet mod grundforløbets 1. og 2. del og tilrettelagt, så det omfatter fagmålene i dansk på niveau F-C.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at arbejde med de væsentligste begreber, modeller og metoder inden for fagets
fire kompetenceområder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

lgennem bogens kapitler præsenteres kernestoffet i overskuelige, letlæselige tekster og med eksempler på teksttyper fra elevernes hverdag, uddannelse eller med en erhvervsfaglig vinkel. Der arbejdes med grundlæggende analysestrategier, som træner eleverne i at stille egne, nysgerrige spørgsmål til teksterne, der kan lede dem frem til en analyse og fortolkning.

I iPraxis ligger opgaver og forløb, der træner det stof, der præsenteres i webBogen. Der findes både rene danskfaglige opgaver og en række længere forløb, der arbejder tværfagligt med "Erhvervsfag". 

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk
 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
352
webBog

Matematik, EUD/EUX, D-C

Beskrivelse

Matematik D-C passer til eleven, der har Matematik C på eux og eud for både de tekniske og merkantile retninger. Desuden passer den til de fagretninger der skal have D-niveau på de tekniske eud-uddannelser. Materialet indeholder over 220 regneopgaver og 5 forslag til projektopgaver. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver. 

Til forløbet hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • D
 • C
354
webBog

Matematik, EUD Teknisk, F-E

Beskrivelse

Matematik F-E passer til  elever, der har matematik på Grundforløb 2 (GF2) på niveau F og E. Den er særligt rettet mod de tekniske uddannelser.

Bogen indeholder:

 • det kernefaglige pensum på C-niveau på tekst
 • videoer der forklarer dele af det faglige stof (sommer 2016)
 • interaktive opgaver, almindelige regneopgaver, temaopgaver og formidlingsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål
 • facitliste.

Til fagpakken hører en række iPraxisforløb, som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • F
 • E
355
webBog

Fysik, EUD/EUX, F-C

Beskrivelse

Fysik F-C er primært til dig, der går på eux eller G2.

WebBogen er til faget Fysik på niveauerne F til C og følger målene i følge fagbekendtgørelsen.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på F-C-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.

Mens webBogen dækker fysikfagets teoretiske emner bredt op til C-niveau, så vil opgaverne i de tilhørende iPraxis-forløb være differentierede, både mod fagniveau og uddannelsesretning.

Yderligere vil opgaverne i den tilhørende FysikMission kunne bruges til at integrere bevægelse i undervisningen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUX

Fag

 • Fysik

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
358
iPraxis

Fremtidens legeplads – Kultur, kommunikation og samarbejde

Beskrivelse

I dette forløb vil du blive præsenteret for kulturbegrebet. Du vil få viden om, hvordan du kan samarbejde om opgaveløsninger, og du vil lære om samspillets og kommunikations betydning. Du vil opnå øvelse i at reflektere over din egen rolle i samarbejdet med andre, og i at koble teori og praksis. Du vil gennem casen om familien Hansen, teori og øvelser skulle forholde dig til og diskutere, hvilken betydning kultur har på din og andres adfærd. Du vil få forståelse for, hvad en god arbejdspladskultur er, og hvordan du kan være med til at påvirke den.

Uddannelse

 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Erhvervsfag
383
webBog

Frisør - Hovedforløb

Beskrivelse

Frisør – Hovedforløb er grundbogen til hovedforløbet på frisøruddannelsen og dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne.
Frisør – Hovedforløb er gennemrevideret, og der er udarbejdet nyt fagligt indhold. Desuden er alle kapitler suppleret med tjekspørgsmål og forslag til caseopgaver. Bogen indeholder en mængde illustrationer, og der er udarbejdet ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone­ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som opslagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen.
Frisør – Hovedforløb er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne. 

Uddannelse

 • EUD

Fag

 • Hovedforløb
8296
webBog

DANSK10

Beskrivelse

Dansk10 er til dansk i 10. klasse og har en erhvervsrettet toning. Materialet er lettilgængeligt og med et praksisnært fokus på job og arbejdsliv. Bogen følger de nye, forenklede mål for dansk i 10. klasse. I hvert kapitel præsenteres de mål, som kapitlet omhandler. Målene er retningsgivende. Materialet er opbygget således, at eleverne kan arbejde mere eller mindre med de forskellige mål.

Uddannelse

 • EUD10

Fag

 • Dansk
353
webBog

Tømrerbogen

Beskrivelse

webBogen Tømrerbogen  er udviklet til tømrerelever på hovedforløbet. Det er hensigten, at eleverne skal kunne bruge materialet gennem hele uddannelsen.

Tømrerbogen indeholder en meget stor del af den grundlæggende viden, man som tømrer har brug for om tag-, væg, gulv- og loftkonstruktioner. Derudover er der en masse link til kilder, hvor man kan finde mere specialiseret information.

Man kan vælge at bruge webBogen som undervisningsbog, hvor man arbejder med ét afsnit ad gangen eller som opslagsværk, når man har brug for hurtigt at finde svar på et spørgsmål.

Vi har bestræbt os på at præsentere materialet på en måde, så det lægger op til, at man både kan og får lyst til at arbejde selvstændigt med indholdet. 

 

webBogen er bygget op i tre hovedafsnit (Tag, Væg, Gulv & Loft) samt af Værktøjskassen. Indholdet i Tag, Væg og Gulv & Loft er emner, der specifikt knytter sig til de fire fagområder. 

Indholdet i Værktøjskassen er emner, der går på tværs af de konstruktioner, et byggeri indeholder fx emner som energi, brand og skadet træ.

Både de tre hovedfagområder og Værktøjskassen afsluttes med Tjekopgaver  og Gruppeopgaver.

 

webBogen indgår i Tømrerfagets Bogpakke/Tømrerbogpakken.

Uddannelse

 • EUD Teknisk
 • EUX Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
9414
iPraxis

44346 Design og automatisering af regneark - Learnmark

Beskrivelse

1

Uddannelse

 • Efteruddannelse
13884
eBog+

Projektledelse - Teori og praksis

Beskrivelse

Uddannelse

 • Efteruddannelse
13617
eBog+

Informatik C

Beskrivelse

Informatik er læren om informationsbehandling. Information kan være et budskab, en oplysning eller data. I informatik arbejdes der fx med, hvordan informationen er indsamlet, organiseret og præsenteret.

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

Bogen dækker hele kernestofområderne i 2017-læreplanen for faget. Fortolkningen af de faglige mål læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX.

Informatik C er skrevet i et elevnært sprog, er rigt illustreret og indeholder mange praktiske og letforståelige eksempler og øvelser. Mange kan anvendes som oplæg til diskussion i plenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.

I forlængelse af bogen er der tilknyttet et arbejdshæfte, Informatik C - værktøjshæfte. Værktøjshæftet giver en grundig indføring i tre værktøjer til smartphone-programmering, SQL-database og html-kodning. Hæftet indeholder desuden to undervisningsforløb.

Niveauer

 • C
13763
eBog+

Almen fødevarehygiejne

Beskrivelse

Bogen har fokus på hygiejne og egenkontrol. Den giver en viden om at tilberede mad, så den ikke er årsag til fødevarebårne sygdomme.

Bogen er skrevet i samarbejde med en læsekonsulent og indeholder:

 • Lovgivning og fødevarekontrol.
 • Hvad er mikroorganismer? Hvad lever de af? Hvor finder man dem?
 • Egenkontrol: hvordan forhindrer man, at maden gør en syg? Hvad skal man tjekke? Emnet gennemgås fra råvarer over indkøb og modtagelse til klargøring, varmebehandling, varmholdelse, nedkøling, anretning og rengøring m.m.
 • En udførlig forklaring af de svære ord.

Bogen henvender sig til arbejdsmarkedsuddannelsen i almen fødevarehygiejne samt til undervisningen i samme for fødevareuddannelserne.
 

6135
iPraxis

Hulmur med to vinger

Beskrivelse

Der er udviklet 2 iPraxisforløb til murernes HF1: Opgave A Vinkelhulmur og opgave B, Hulmur med to vinger. Opgave A er knap så fagligt udfordrende som opgave B. Det er op til den enkelte lærer at vurdere hvilke elever, der skal arbejde med A-opgaven og hvilke med B-opgaven. Hovedvægten i begge læringsforløb ligger på mure-, fuge-, puds-, flise- og klinkearbejde. Den vejledende varighed for en opgave er 5 uger. Opgave B: En kunde skal have muret en mindre prøvemur. Prøvemuren er en hulmur på sokkel. Hulmuren har to vinger og er med vinduesåbning og sålbænk. Vinduesfalsen er med kuldebroisolering. Muren skal afsluttes med rulleskifte i toppen mellem de to vinger i hele murens bredde. På bagsiden af muren skal der opsættes fliser. Gulvfladen mellem bagmurene, skal udstøbes med afretningslag og efterfølgende beklædes med klinker.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
10452
iPraxis

Vinkelhulmur

Beskrivelse

Der er udviklet 2 iPraxisforløb til murernes HF1: Opgave A "Vinkelhulmur" og opgave B, "Hulmur med to vinger". Opgave A er knap så fagligt udfordrende som opgave B. Det er op til den enkelte lærer at vurdere hvilke elever, der skal arbejde med A-opgaven og hvilke med B-opgaven. Hovedvægten i begge læringsforløb ligger på mure-, fuge-, puds-, flise- og klinkearbejde. Den vejledende varighed for en opgave er 5 uger. Opgave A: En kunde skal have muret en mindre prøvemur. Prøvemuren er en vinkelhulmur på sokkel med vinduesfals og sålbænk. Vinduesfalsen er med kuldebroisolering i forlængelse af sålbænken. På bagsiden af muren skal der opsættes fliser. Vinklen, der dannes af bagmurene, skal udstøbes med afretningslag og efterfølgende beklædes med klinker.

Uddannelse

 • EUD Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
10451
webBog

Matematik C

Beskrivelse

Matematik C er sammensat, så den følger bekendtgørelsen for Matematik C på eux. Desuden kan den bruges som læremiddel til matematik D-C på eud og hf.

Ud over teksten indeholder materialet omkring 200 regneopgaver og over 30 videoer med eksempler, definitioner og beviser. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver. Derudover er der fem iPraxisforløb, som du kan finde på praxisOnline.dk. De er alle blevet udgivet i løbet af 2016.

Denne bog er skrevet i et langt mere narrativt sprog, end der plejer at blive brugt i matematiklærerbøger, og mange af opgaverne passer til historien. Den fortællende stil og de groteskte eksempler er med til at hjælpe eleven til at huske metoder og formler samt forstå matematisk tankegang.

Derudover er der en række mobilMissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUX
 • EUX Merkantil

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • C
4643
iPraxis

DANSK PÅ SOSU/PAU. Genrebevidsthed og skriftlig fremstilling

Beskrivelse

I forløbet arbejdes med følgende emner: Faglig læsning Noveller Pjecer/foldere Forskelle og ligheder mellem noveller og pjecer Produktion af en pjece

Uddannelse

 • EUD
 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
6203
webBog

Fysik, EUX, B

Beskrivelse

Denne webBog gennemgår de fysikfaglige emner ifølge Undervisningsministeriets læreplan for Fysik B til htx og teknisk eux.

Den indeholder både tekniske og erhvervsrettede emner.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på B-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.


Derudover indeholder fysik-fagpakken opgaveforløb (iPraxis), der er særligt relevante for erhvervsuddannelserne. Yderligere spiller webBogen sammen med FysikMission, som bringer bevægelse ind i undervisningen.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Fysik

Niveauer

 • B
359
webBog

Dansk A, eux teknisk

Beskrivelse

Dansk A er en grundbog til dansk A-niveau på den tekniske eux. Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for teknisk eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med fagets tre hovedområder, sprog, litteratur og medier - herefter følger et kapitel om teknologisk dannelse og et kapitel, der gennemgår de skriftlige eksamensgenrer, som knytter sig til teknisk eux.

Bogen bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se. Materialet lægger op til, at eleverne arbejder med sprog, litteratur, medier og teknologisk dannelse i forhold til tekstanalyse og tekstproduktion, på en måde som er med til at træne deres refleksion, kreative evner og kritiske sans i forhold til forskellige tekster.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • A
1379
webBog

Matematik, EUX teknisk, B

Beskrivelse

Matematik B passer til eleven, der har matematik B på eux på de tekniske retninger. Desuden kan webBogen bruges som læremateriale til matematik B på hf og htx sammen med vores Matematik C-niveaubog

Materialet indeholder ud over teksten en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og både almindelige opgaver og interaktive GeoGebra-opgaver.

Til forløbet hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • B
1691
webBog

Dansk A, eux merkantil

Beskrivelse

Dansk A er en grundbog til dansk på den merkantile eux.

Bogen er delt op i tre afsnit, som beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Den bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se.

Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for merkantile eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit i bogen findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og arbejde med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Derudover ligger der i iPraxis opgaver, der træner det stof, der præsenteres i webBogen, på tværs af kapitlerne og hovedområder litteratur, medier og sprog/kommunikation.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Merkantil

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • A
351
webBog

Dansk F-C, grundforløb

Beskrivelse

Dansk F-C er en grundbog til dansk på erhvervsuddannelserne, rettet mod grundforløbets 1. og 2. del og tilrettelagt, så det omfatter fagmålene i dansk på niveau F-C.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at arbejde med de væsentligste begreber, modeller og metoder inden for fagets
fire kompetenceområder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

lgennem bogens kapitler præsenteres kernestoffet i overskuelige, letlæselige tekster og med eksempler på teksttyper fra elevernes hverdag, uddannelse eller med en erhvervsfaglig vinkel. Der arbejdes med grundlæggende analysestrategier, som træner eleverne i at stille egne, nysgerrige spørgsmål til teksterne, der kan lede dem frem til en analyse og fortolkning.

I iPraxis ligger opgaver og forløb, der træner det stof, der præsenteres i webBogen. Der findes både rene danskfaglige opgaver og en række længere forløb, der arbejder tværfagligt med "Erhvervsfag". 

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk
 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
352
webBog

Matematik, EUD/EUX, D-C

Beskrivelse

Matematik D-C passer til eleven, der har Matematik C på eux og eud for både de tekniske og merkantile retninger. Desuden passer den til de fagretninger der skal have D-niveau på de tekniske eud-uddannelser. Materialet indeholder over 220 regneopgaver og 5 forslag til projektopgaver. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver. 

Til forløbet hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • D
 • C
354
webBog

Matematik, EUD Teknisk, F-E

Beskrivelse

Matematik F-E passer til  elever, der har matematik på Grundforløb 2 (GF2) på niveau F og E. Den er særligt rettet mod de tekniske uddannelser.

Bogen indeholder:

 • det kernefaglige pensum på C-niveau på tekst
 • videoer der forklarer dele af det faglige stof (sommer 2016)
 • interaktive opgaver, almindelige regneopgaver, temaopgaver og formidlingsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål
 • facitliste.

Til fagpakken hører en række iPraxisforløb, som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • F
 • E
355
webBog

Fysik, EUD/EUX, F-C

Beskrivelse

Fysik F-C er primært til dig, der går på eux eller G2.

WebBogen er til faget Fysik på niveauerne F til C og følger målene i følge fagbekendtgørelsen.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på F-C-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.

Mens webBogen dækker fysikfagets teoretiske emner bredt op til C-niveau, så vil opgaverne i de tilhørende iPraxis-forløb være differentierede, både mod fagniveau og uddannelsesretning.

Yderligere vil opgaverne i den tilhørende FysikMission kunne bruges til at integrere bevægelse i undervisningen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUX

Fag

 • Fysik

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
358
iPraxis

Fremtidens legeplads – Kultur, kommunikation og samarbejde

Beskrivelse

I dette forløb vil du blive præsenteret for kulturbegrebet. Du vil få viden om, hvordan du kan samarbejde om opgaveløsninger, og du vil lære om samspillets og kommunikations betydning. Du vil opnå øvelse i at reflektere over din egen rolle i samarbejdet med andre, og i at koble teori og praksis. Du vil gennem casen om familien Hansen, teori og øvelser skulle forholde dig til og diskutere, hvilken betydning kultur har på din og andres adfærd. Du vil få forståelse for, hvad en god arbejdspladskultur er, og hvordan du kan være med til at påvirke den.

Uddannelse

 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Erhvervsfag
383
webBog

Frisør - Hovedforløb

Beskrivelse

Frisør – Hovedforløb er grundbogen til hovedforløbet på frisøruddannelsen og dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne.
Frisør – Hovedforløb er gennemrevideret, og der er udarbejdet nyt fagligt indhold. Desuden er alle kapitler suppleret med tjekspørgsmål og forslag til caseopgaver. Bogen indeholder en mængde illustrationer, og der er udarbejdet ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone­ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som opslagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen.
Frisør – Hovedforløb er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne. 

Uddannelse

 • EUD

Fag

 • Hovedforløb
8296
webBog

DANSK10

Beskrivelse

Dansk10 er til dansk i 10. klasse og har en erhvervsrettet toning. Materialet er lettilgængeligt og med et praksisnært fokus på job og arbejdsliv. Bogen følger de nye, forenklede mål for dansk i 10. klasse. I hvert kapitel præsenteres de mål, som kapitlet omhandler. Målene er retningsgivende. Materialet er opbygget således, at eleverne kan arbejde mere eller mindre med de forskellige mål.

Uddannelse

 • EUD10

Fag

 • Dansk
353
webBog

Tømrerbogen

Beskrivelse

webBogen Tømrerbogen  er udviklet til tømrerelever på hovedforløbet. Det er hensigten, at eleverne skal kunne bruge materialet gennem hele uddannelsen.

Tømrerbogen indeholder en meget stor del af den grundlæggende viden, man som tømrer har brug for om tag-, væg, gulv- og loftkonstruktioner. Derudover er der en masse link til kilder, hvor man kan finde mere specialiseret information.

Man kan vælge at bruge webBogen som undervisningsbog, hvor man arbejder med ét afsnit ad gangen eller som opslagsværk, når man har brug for hurtigt at finde svar på et spørgsmål.

Vi har bestræbt os på at præsentere materialet på en måde, så det lægger op til, at man både kan og får lyst til at arbejde selvstændigt med indholdet. 

 

webBogen er bygget op i tre hovedafsnit (Tag, Væg, Gulv & Loft) samt af Værktøjskassen. Indholdet i Tag, Væg og Gulv & Loft er emner, der specifikt knytter sig til de fire fagområder. 

Indholdet i Værktøjskassen er emner, der går på tværs af de konstruktioner, et byggeri indeholder fx emner som energi, brand og skadet træ.

Både de tre hovedfagområder og Værktøjskassen afsluttes med Tjekopgaver  og Gruppeopgaver.

 

webBogen indgår i Tømrerfagets Bogpakke/Tømrerbogpakken.

Uddannelse

 • EUD Teknisk
 • EUX Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
9414
iPraxis

44346 Design og automatisering af regneark - Learnmark

Beskrivelse

1

Uddannelse

 • Efteruddannelse
13884
eBog+

Projektledelse - Teori og praksis

Beskrivelse

Uddannelse

 • Efteruddannelse
13617
eBog+

Informatik C

Beskrivelse

Informatik er læren om informationsbehandling. Information kan være et budskab, en oplysning eller data. I informatik arbejdes der fx med, hvordan informationen er indsamlet, organiseret og præsenteret.

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

Bogen dækker hele kernestofområderne i 2017-læreplanen for faget. Fortolkningen af de faglige mål læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX.

Informatik C er skrevet i et elevnært sprog, er rigt illustreret og indeholder mange praktiske og letforståelige eksempler og øvelser. Mange kan anvendes som oplæg til diskussion i plenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.

I forlængelse af bogen er der tilknyttet et arbejdshæfte, Informatik C - værktøjshæfte. Værktøjshæftet giver en grundig indføring i tre værktøjer til smartphone-programmering, SQL-database og html-kodning. Hæftet indeholder desuden to undervisningsforløb.

Niveauer

 • C
13763
eBog+

Almen fødevarehygiejne

Beskrivelse

Bogen har fokus på hygiejne og egenkontrol. Den giver en viden om at tilberede mad, så den ikke er årsag til fødevarebårne sygdomme.

Bogen er skrevet i samarbejde med en læsekonsulent og indeholder:

 • Lovgivning og fødevarekontrol.
 • Hvad er mikroorganismer? Hvad lever de af? Hvor finder man dem?
 • Egenkontrol: hvordan forhindrer man, at maden gør en syg? Hvad skal man tjekke? Emnet gennemgås fra råvarer over indkøb og modtagelse til klargøring, varmebehandling, varmholdelse, nedkøling, anretning og rengøring m.m.
 • En udførlig forklaring af de svære ord.

Bogen henvender sig til arbejdsmarkedsuddannelsen i almen fødevarehygiejne samt til undervisningen i samme for fødevareuddannelserne.
 

6135
iPraxis

Hulmur med to vinger

Beskrivelse

Der er udviklet 2 iPraxisforløb til murernes HF1: Opgave A Vinkelhulmur og opgave B, Hulmur med to vinger. Opgave A er knap så fagligt udfordrende som opgave B. Det er op til den enkelte lærer at vurdere hvilke elever, der skal arbejde med A-opgaven og hvilke med B-opgaven. Hovedvægten i begge læringsforløb ligger på mure-, fuge-, puds-, flise- og klinkearbejde. Den vejledende varighed for en opgave er 5 uger. Opgave B: En kunde skal have muret en mindre prøvemur. Prøvemuren er en hulmur på sokkel. Hulmuren har to vinger og er med vinduesåbning og sålbænk. Vinduesfalsen er med kuldebroisolering. Muren skal afsluttes med rulleskifte i toppen mellem de to vinger i hele murens bredde. På bagsiden af muren skal der opsættes fliser. Gulvfladen mellem bagmurene, skal udstøbes med afretningslag og efterfølgende beklædes med klinker.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
10452
iPraxis

Vinkelhulmur

Beskrivelse

Der er udviklet 2 iPraxisforløb til murernes HF1: Opgave A "Vinkelhulmur" og opgave B, "Hulmur med to vinger". Opgave A er knap så fagligt udfordrende som opgave B. Det er op til den enkelte lærer at vurdere hvilke elever, der skal arbejde med A-opgaven og hvilke med B-opgaven. Hovedvægten i begge læringsforløb ligger på mure-, fuge-, puds-, flise- og klinkearbejde. Den vejledende varighed for en opgave er 5 uger. Opgave A: En kunde skal have muret en mindre prøvemur. Prøvemuren er en vinkelhulmur på sokkel med vinduesfals og sålbænk. Vinduesfalsen er med kuldebroisolering i forlængelse af sålbænken. På bagsiden af muren skal der opsættes fliser. Vinklen, der dannes af bagmurene, skal udstøbes med afretningslag og efterfølgende beklædes med klinker.

Uddannelse

 • EUD Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
10451
webBog

Matematik C

Beskrivelse

Matematik C er sammensat, så den følger bekendtgørelsen for Matematik C på eux. Desuden kan den bruges som læremiddel til matematik D-C på eud og hf.

Ud over teksten indeholder materialet omkring 200 regneopgaver og over 30 videoer med eksempler, definitioner og beviser. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver. Derudover er der fem iPraxisforløb, som du kan finde på praxisOnline.dk. De er alle blevet udgivet i løbet af 2016.

Denne bog er skrevet i et langt mere narrativt sprog, end der plejer at blive brugt i matematiklærerbøger, og mange af opgaverne passer til historien. Den fortællende stil og de groteskte eksempler er med til at hjælpe eleven til at huske metoder og formler samt forstå matematisk tankegang.

Derudover er der en række mobilMissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUX
 • EUX Merkantil

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • C
4643
iPraxis

DANSK PÅ SOSU/PAU. Genrebevidsthed og skriftlig fremstilling

Beskrivelse

I forløbet arbejdes med følgende emner: Faglig læsning Noveller Pjecer/foldere Forskelle og ligheder mellem noveller og pjecer Produktion af en pjece

Uddannelse

 • EUD
 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
6203
webBog

Fysik, EUX, B

Beskrivelse

Denne webBog gennemgår de fysikfaglige emner ifølge Undervisningsministeriets læreplan for Fysik B til htx og teknisk eux.

Den indeholder både tekniske og erhvervsrettede emner.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på B-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.


Derudover indeholder fysik-fagpakken opgaveforløb (iPraxis), der er særligt relevante for erhvervsuddannelserne. Yderligere spiller webBogen sammen med FysikMission, som bringer bevægelse ind i undervisningen.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Fysik

Niveauer

 • B
359
webBog

Dansk A, eux teknisk

Beskrivelse

Dansk A er en grundbog til dansk A-niveau på den tekniske eux. Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for teknisk eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med fagets tre hovedområder, sprog, litteratur og medier - herefter følger et kapitel om teknologisk dannelse og et kapitel, der gennemgår de skriftlige eksamensgenrer, som knytter sig til teknisk eux.

Bogen bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se. Materialet lægger op til, at eleverne arbejder med sprog, litteratur, medier og teknologisk dannelse i forhold til tekstanalyse og tekstproduktion, på en måde som er med til at træne deres refleksion, kreative evner og kritiske sans i forhold til forskellige tekster.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • A
1379
webBog

Matematik, EUX teknisk, B

Beskrivelse

Matematik B passer til eleven, der har matematik B på eux på de tekniske retninger. Desuden kan webBogen bruges som læremateriale til matematik B på hf og htx sammen med vores Matematik C-niveaubog

Materialet indeholder ud over teksten en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og både almindelige opgaver og interaktive GeoGebra-opgaver.

Til forløbet hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • B
1691
webBog

Dansk A, eux merkantil

Beskrivelse

Dansk A er en grundbog til dansk på den merkantile eux.

Bogen er delt op i tre afsnit, som beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Den bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se.

Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for merkantile eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit i bogen findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og arbejde med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Derudover ligger der i iPraxis opgaver, der træner det stof, der præsenteres i webBogen, på tværs af kapitlerne og hovedområder litteratur, medier og sprog/kommunikation.

Uddannelse

 • EUX
 • EUX Merkantil

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • A
351
webBog

Dansk F-C, grundforløb

Beskrivelse

Dansk F-C er en grundbog til dansk på erhvervsuddannelserne, rettet mod grundforløbets 1. og 2. del og tilrettelagt, så det omfatter fagmålene i dansk på niveau F-C.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at arbejde med de væsentligste begreber, modeller og metoder inden for fagets
fire kompetenceområder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

lgennem bogens kapitler præsenteres kernestoffet i overskuelige, letlæselige tekster og med eksempler på teksttyper fra elevernes hverdag, uddannelse eller med en erhvervsfaglig vinkel. Der arbejdes med grundlæggende analysestrategier, som træner eleverne i at stille egne, nysgerrige spørgsmål til teksterne, der kan lede dem frem til en analyse og fortolkning.

I iPraxis ligger opgaver og forløb, der træner det stof, der præsenteres i webBogen. Der findes både rene danskfaglige opgaver og en række længere forløb, der arbejder tværfagligt med "Erhvervsfag". 

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk
 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Dansk

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
352
webBog

Matematik, EUD/EUX, D-C

Beskrivelse

Matematik D-C passer til eleven, der har Matematik C på eux og eud for både de tekniske og merkantile retninger. Desuden passer den til de fagretninger der skal have D-niveau på de tekniske eud-uddannelser. Materialet indeholder over 220 regneopgaver og 5 forslag til projektopgaver. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver. 

Til forløbet hører en række iPraxisforløb som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Merkantil
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Merkantil
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • D
 • C
354
webBog

Matematik, EUD Teknisk, F-E

Beskrivelse

Matematik F-E passer til  elever, der har matematik på Grundforløb 2 (GF2) på niveau F og E. Den er særligt rettet mod de tekniske uddannelser.

Bogen indeholder:

 • det kernefaglige pensum på C-niveau på tekst
 • videoer der forklarer dele af det faglige stof (sommer 2016)
 • interaktive opgaver, almindelige regneopgaver, temaopgaver og formidlingsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål
 • facitliste.

Til fagpakken hører en række iPraxisforløb, som du kan finde på praxisOnline.dk. Derudover er der en række mobilmissioner, som kombinerer matematik og bevægelse, rettet mod målgruppen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUD Teknisk
 • EUX
 • EUX Teknisk

Fag

 • Matematik

Niveauer

 • F
 • E
355
webBog

Fysik, EUD/EUX, F-C

Beskrivelse

Fysik F-C er primært til dig, der går på eux eller G2.

WebBogen er til faget Fysik på niveauerne F til C og følger målene i følge fagbekendtgørelsen.

Bogen indeholder:

 • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 • introducerende videoer til fysikfagets emner
 • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
 • tekster til kernefaglige emner på F-C-niveau
 • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
 • refleksionsopgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål.

Mens webBogen dækker fysikfagets teoretiske emner bredt op til C-niveau, så vil opgaverne i de tilhørende iPraxis-forløb være differentierede, både mod fagniveau og uddannelsesretning.

Yderligere vil opgaverne i den tilhørende FysikMission kunne bruges til at integrere bevægelse i undervisningen.

Uddannelse

 • EUD
 • EUX

Fag

 • Fysik

Niveauer

 • F
 • E
 • D
 • C
358
iPraxis

Fremtidens legeplads – Kultur, kommunikation og samarbejde

Beskrivelse

I dette forløb vil du blive præsenteret for kulturbegrebet. Du vil få viden om, hvordan du kan samarbejde om opgaveløsninger, og du vil lære om samspillets og kommunikations betydning. Du vil opnå øvelse i at reflektere over din egen rolle i samarbejdet med andre, og i at koble teori og praksis. Du vil gennem casen om familien Hansen, teori og øvelser skulle forholde dig til og diskutere, hvilken betydning kultur har på din og andres adfærd. Du vil få forståelse for, hvad en god arbejdspladskultur er, og hvordan du kan være med til at påvirke den.

Uddannelse

 • PAU
 • SOSU

Fag

 • Erhvervsfag
383
webBog

Frisør - Hovedforløb

Beskrivelse

Frisør – Hovedforløb er grundbogen til hovedforløbet på frisøruddannelsen og dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne.
Frisør – Hovedforløb er gennemrevideret, og der er udarbejdet nyt fagligt indhold. Desuden er alle kapitler suppleret med tjekspørgsmål og forslag til caseopgaver. Bogen indeholder en mængde illustrationer, og der er udarbejdet ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone­ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som opslagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen.
Frisør – Hovedforløb er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne. 

Uddannelse

 • EUD

Fag

 • Hovedforløb
8296
webBog

DANSK10

Beskrivelse

Dansk10 er til dansk i 10. klasse og har en erhvervsrettet toning. Materialet er lettilgængeligt og med et praksisnært fokus på job og arbejdsliv. Bogen følger de nye, forenklede mål for dansk i 10. klasse. I hvert kapitel præsenteres de mål, som kapitlet omhandler. Målene er retningsgivende. Materialet er opbygget således, at eleverne kan arbejde mere eller mindre med de forskellige mål.

Uddannelse

 • EUD10

Fag

 • Dansk
353
webBog

Tømrerbogen

Beskrivelse

webBogen Tømrerbogen  er udviklet til tømrerelever på hovedforløbet. Det er hensigten, at eleverne skal kunne bruge materialet gennem hele uddannelsen.

Tømrerbogen indeholder en meget stor del af den grundlæggende viden, man som tømrer har brug for om tag-, væg, gulv- og loftkonstruktioner. Derudover er der en masse link til kilder, hvor man kan finde mere specialiseret information.

Man kan vælge at bruge webBogen som undervisningsbog, hvor man arbejder med ét afsnit ad gangen eller som opslagsværk, når man har brug for hurtigt at finde svar på et spørgsmål.

Vi har bestræbt os på at præsentere materialet på en måde, så det lægger op til, at man både kan og får lyst til at arbejde selvstændigt med indholdet. 

 

webBogen er bygget op i tre hovedafsnit (Tag, Væg, Gulv & Loft) samt af Værktøjskassen. Indholdet i Tag, Væg og Gulv & Loft er emner, der specifikt knytter sig til de fire fagområder. 

Indholdet i Værktøjskassen er emner, der går på tværs af de konstruktioner, et byggeri indeholder fx emner som energi, brand og skadet træ.

Både de tre hovedfagområder og Værktøjskassen afsluttes med Tjekopgaver  og Gruppeopgaver.

 

webBogen indgår i Tømrerfagets Bogpakke/Tømrerbogpakken.

Uddannelse

 • EUD Teknisk
 • EUX Teknisk

Fag

 • Hovedforløb
9414